"combination" po polsku

EN

"combination" - polskie tłumaczenie

EN combination
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

combination (też: grouping, mashup, permutation, combo)
Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:
Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
This specific context is characterised by the combination of three major cycles.
Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.
combination (też: arrangement, kit, package, range)
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
Later we will be discussing the problem of discards and a combination of measures may perhaps begin to resolve the problems.
Później będziemy omawiać problem odrzutów oraz zestaw środków, dzięki którym być może zaczniemy rozwiązywać problemy.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
Połączenie różnych form walki z dyskryminacją może stwarzać dyskryminację.
The combination of civil and military aspects is of major importance.
Tak samo, jak ważne jest połączenie aspektów cywilnych i wojskowych.
The combination should be administered with caution, especially in the elderly.
To połączenie powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

2. Sport

combination

Synonimy (angielski) dla "combination":

combination

Przykłady użycia - "combination" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDocetaxel Winthrop 75 mg/ m² in combination with doxorubicin and cyclophosphamide
Docetaxel Winthrop 75 mg/ m² pc. w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem:
EnglishInvirase should only be given in combination with ritonavir (see section 4.2).
Powinien być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z rytonawirem (patrz punkt 4. 2).
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishTemodal in combination treatment with radiotherapy in newly-diagnosed glioblastoma
Temodal w skojarzeniu z radioterapią u nowo zdiagnozowanych pacjentów z glejakiem
EnglishProtaphane is often given in combination with fast-acting insulin products.
Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishRebetol oral solution is used in combination with interferon alfa-2b for injection.
Lek Rebetol roztwór doustny stosuje się w skojarzeniu z interferonem alfa- 2b.
EnglishTrizivir is therefore not recommended to be used in combination with zalcitabine.
Dlatego też nie zaleca się stosowania preparatu Combivir jednocześnie z zalcytabiną.
EnglishZidovudine is therefore not recommended to be used in combination with stavudine.
Dlatego też nie zaleca się stosowania zydowudyny w skojarzeniu ze stawudyną.
EnglishTherefore, the combination of valsartan with an ACE inhibitor is not recommended.
Z tego względu jednoczesne stosowanie walsartanu i inhibitora ACE nie jest zalecane.
EnglishInsulatard is often given in combination with fast-acting insulin products.
Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishKivexa is therefore not recommended to be used in combination with zalcitabine.
Dlatego preparat Kivexa nie jest zalecany do jednoczesnego stosowania z zalcytabiną.
EnglishThese efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
English(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.
EnglishSTOCRIN must always be taken in combination with other anti-HIV medicines.
Należy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
EnglishSUSTIVA must always be taken in combination with other anti-HIV medicines.
Należy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
EnglishThe efficacy of Viraferon is enhanced when given in combination with ribavirin.
Skuteczność preparatu Viraferon jest zwiększona, gdy stosuje się go w skojarzeniu z be
EnglishThe efficacy of Viraferon is enhanced when given in combination with ribavirin.
Skuteczność preparatu Viraferon jest zwiększona, gdy stosuje się go w skojarzeniu z zw
EnglishThe efficacy of Viraferon is enhanced when given in combination with ribavirin.
Skuteczność preparatu Viraferon jest zwiększona, gdy stosuje się go w skojarzeniu z ic
EnglishThe combination of losartan with a beta-blocker should be used with caution”.
Należy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu losartanu i beta- blokera ”.
EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Trzoda chlewna: do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.