"cold" po polsku

EN

"cold" - polskie tłumaczenie

volume_up
cold {rzecz.}
volume_up
cold {przym.}
volume_up
cold {przysł.}
PL
volume_up
COLD {rzecz.} [skrót]

EN cold
volume_up
{rzeczownik}

cold
It is very cold in this House during the debates, including today's debate.
Podczas debat w tej Izbie jest bardzo zimno, również dziś.
It is out in the cold, but it still could have come.
Jest zimno, ale życie i tak by wyszło.
Cold-formed aluminium blisters in cartons of 28 or 56 tablets per carton.
Formowane na zimno blistry aluminiowe pakowane w tekturowe pudełka zawierające po 28 lub 56 tabletek.
The presence of a minor infection such as a cold, is not a contraindication for immunisation.
Obecność łagodnej infekcji, takiej jak przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.
The presence of a minor infection, such as a cold, is not a contraindication for vaccination. rod
Łagodna infekcja, jak na przykład przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. be
A minor infection such as a cold should not be a problem, but talk to your doctor first.
Łagodne zakażenie, jak przeziębienie nie powinno stanowić problemu, lecz należy powiedzieć o tym lekarzowi.
cold (też: chill, coolness)
The damp in this place, it gets evil cold in the bones.
Wilgoć w tym miejscu, powoduje straszny chłód.
They couldn't tell you how they did it, but they could feel cold, they felt a coldness, and they were more often right than wrong.
Nie mogli powiedzieć jak to robią, ale czuli chłód, czuli pewien chłód i mieli częściej racje niż nie.
In March of last year they agreed to a 20% cut in carbon emissions by 2020 and now we hear the shuffling of cold feet in the Council.
W marcu ubiegłego roku wyrazili zgodę na 20% ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2020 roku, a teraz słyszymy, że w Radzie powiało chłodem i dobiega z niej odgłos szurania krzesłami.
cold (też: chill)

Przykłady użycia - "cold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishThey lie all night naked without clothing, And have no covering in the cold.
Nagich nocować przymuszają bez odzienia, którzy się nie mają czem nakryć na zimnie.
EnglishIt reminds me very much of the Cold War period, as we know it from the history books.
Bardzo przypomina mi to okres zimnej wojny, jaką znamy z podręczników do historii.
EnglishWhen we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
Kiedy odkryliśmy strukturę DNA, wygłosiłem wykład w Cold Spring Harbor.
EnglishOn average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.
EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
W bezpośredni sposób doświadczyła pani w okresie zimnej wojny wyścigu zbrojeń.
EnglishYou must answer the European citizens as to why they are now sitting in the cold.
Musicie odpowiedzieć obywatelom europejskim dlaczego obecnie marzną.
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Nie pokonamy ich bez skoncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa rodem z Zimnej Wojny.
EnglishNext part of the cold history lesson, the lovely picture of the British Industrial Revolution.
Kolejna część historii to przepiękny obraz brytyjskiej rewolucji przemysłowej.
Englishif you develop symptoms associated with a cold or other respiratory infection (such as cough,
w przypadku zaobserwowania objawów przeziębienia lub innego zakażenia układu
EnglishOut of the chamber [of the south] cometh the storm, And cold out of the north.
Tchnieniem swojem Bóg czyni lód, tak iż się szerokość wód ściska.
EnglishWe are on the brink of a Cold War, and as for what lies ahead, well, it could go either way.
Jesteśmy u progu zimnej wojny, a co do przyszłości, cóż, różnie to się może potoczyć.
EnglishUse at room temperature (do not instill cold material into the ear).
Podawać krople o temperaturze pokojowej (nie wkraplać zimnego leku do ucha)
EnglishLithuania’s most famous culinary export is perhaps cold beet soup.
Najbardziej znaną specjalnością tradycyjnej kuchni litewskiej jest chłodnik.
English. - (NL) NATO played an important role during the Cold War between 1949 and 1989.
na piśmie. - (NL) NATO odegrało ważną rolę w trakcie zimnej wojny w latach 1949 - 1989.
EnglishOtherwise, a return to a cold war mentality will be a one-way street.
W przeciwnym razie powrót do mentalności zimnowojennej okaże się drogą jednokierunkową.
EnglishNow it's evening, and my dinner first grew cold -- and then grew mold.
Teraz jest wieczór i mój obiad najpierw wystygł - potem porósł pleśnią.
EnglishPicornaviruses -- these are things that include the common cold and polio, things like this.
Pikornawirusy powodują między innymi przeziębienia, polio i inne choroby.
EnglishEnlargement has enabled the peaceful reunification of Europe across the Cold War divide.
Rozszerzenie pozwoliło na pokojowe ponowne połączenie Europy ponad podziałami "zimnej wojny”.
English[As] cold waters to a thirsty soul, So is good news from a far country.
Jako woda chłodna duszy pragnącej: tak wieść dobra z ziemi dalekiej.