"cohort" po polsku

EN

"cohort" - polskie tłumaczenie

volume_up
cohort {rzecz.}

EN cohort
volume_up
{rzeczownik}

cohort
Intent-to-treat cohort. b The study was designed to show non-inferiority.
Kohorta zgodna z zaplanowanym leczeniem. b Badanie zaplanowano tak, by wykazać ich równoważność.
In study 008 the primary analyses of efficacy were conducted in the total vaccinated cohort (TVC-1).
W badaniu 008, główna analiza skuteczności objęła pełną kohortę zaszczepionych (TVC- 1).
Comparison of survival curves from time of diagnosis versus the untreated historical cohort was made using a Cox proportional hazards regression analysis.
Porównanie krzywych przeżycia od chwili rozpoznania choroby z nieleczoną kohortą historyczną wykonano przy użyciu analizy regresji hazardów proporcjonalnych Coxa.
cohort (też: band, batch, group, organization)
The mean IGF-I concentration in this cohort fell from 917 ng/ ml to 299 ng/ ml on pegvisomant, with 92 % achieving a normal (age-adjusted) IGF-I concentration.
Średnie stężenie IGF- I w tej grupie obniżyło się z 917 ng/ ml do 299 ng/ ml i u 92 % pacjentów osiągnęło wartości prawidłowe (w stosunku do wieku).
For HPV-18, the difference between the vaccine and control groups was not statistically significant for CIN2+ and 12 month persistent infection (TVC-1 cohort).
Dla HPV- 18 różnica pomiędzy grupą zaszczepioną a grupą kontrolną nie była znamienna statystycznie dla CIN2+ i 12- miesięcznego przetrwałego zakażenia (kohorta TVC- 1).
In a follow-up of the same cohort, the efficacy was confirmed up to 60 months after completion of primary vaccination without administration of a booster dose of pertussis.
W tej samej grupie wykazano, że skuteczność utrzymywała się aż do 60. miesiąca od zakończenia szczepienia pierwotnego bez podania dawki uzupełniającej krztuśca.
cohort (też: crew, squad, team, work group)
cohort (też: band, group)

Synonimy (angielski) dla "cohort":

cohort

Przykłady użycia - "cohort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLongitudinal data will then be gathered on the patient cohort over a 2-year period.
Długookresowe dane będą u kohorty pacjentów dokumentowane przez dwa lata.
EnglishSubjects in the untreated historical cohort were born in 1995 or later.
Pacjenci z nieleczonej kohorty historycznej byli urodzeni w roku 1995 lub później.
EnglishShire will provide pharmacokinetic data from a cohort of elderly patients.
Firma Shire dostarczy dane farmakokinetyczne z badania kohorty pacjentów w podeszłym wieku.
EnglishIn study 008 the primary analyses of efficacy were conducted in the total vaccinated cohort (TVC-1).
W badaniu 008, główna analiza skuteczności objęła pełną kohortę zaszczepionych (TVC- 1).
EnglishDuring the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
Podczas pandemii wnioskodawca przeprowadzi badanie potencjalnych grup jak określono w Planie Monitorowania Bezpieczeństwa Stosowania.
EnglishDuring the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
W czasie pandemii, wnioskodawca przeprowadzi prospektywne badania kohortowe, jak zostało to określone w Planie Monitorowania Działań Niepożądanych.
Englishthe primary series, vaccine effectiveness in the infant cohort was estimated at 93 % (95 % confidence intervals 67-99 %).
Skuteczność szczepienia w populacji dzieci w ciągu roku od ukończenia szczepienia pierwotnego oceniono na 93 % (95 % przedział ufności 67- 99 %).
EnglishIn the untreated historical cohort 5 of 47 patients (10.6 %) for whom data were available, were alive at age 30 months (2.5 years).
W historycznej, nieleczonej kohorcie po 30 miesiącach (2, 5 roku) przy życiu pozostawało 5 z 47 pacjentów (10, 6 %) dostępnych analizie.
EnglishAntibody levels were not different from what was observed in a parallel cohort administered 4 doses of monovalent hepatitis B vaccine.
Poziomy przeciwciał nie różniły się od obserwowanych w analogicznej populacji dzieci zaszczepionych 4 dawkami monowalentnej szczepionki przeciw WZW B.
EnglishPatients treated with Myozyme demonstrated prolonged survival as compared to survival in an untreated historical cohort (see Table 2).
U pacjentów z grupy leczonej produktem leczniczym Myozyme wykazano wydłużony czas przeżycia w porównaniu z pacjentami z nieleczonej kohorty historycznej (patrz Tabela 2).
EnglishThe mean IGF-I concentration in this cohort fell from 917 ng/ ml to 299 ng/ ml on pegvisomant, with 92 % achieving a normal (age-adjusted) IGF-I concentration.
Średnie stężenie IGF- I w tej grupie obniżyło się z 917 ng/ ml do 299 ng/ ml i u 92 % pacjentów osiągnęło wartości prawidłowe (w stosunku do wieku).
EnglishIn a follow-up of the same cohort, the efficacy was confirmed up to 60 months after completion of primary vaccination without administration of a booster dose of pertussis.
W tej samej grupie wykazano, że skuteczność utrzymywała się aż do 60. miesiąca od zakończenia szczepienia pierwotnego bez podania dawki uzupełniającej krztuśca.
EnglishHowever, the invasive ventilator-free survival was not recorded in the untreated historical cohort and a comparison of this endpoint is not possible.
Jednakże czas przeżycia bez konieczności wentylacji inwazyjnej nie był rejestrowany w nieleczonej kohorcie historycznej, wobec czego porównanie tego punktu końcowego nie jest możliwe.
EnglishIn the pre-liver transplantation cohort, 25 of 33 (76 %) patients achieved undetectable HBV DNA levels and 84 % of patients had ALT normalisation at 96 weeks.
W grupie osób przed przeszczepieniem wątroby, u 25 z 33 (76 %) pacjentów uzyskano niewykrywalne miana DNA HBV, zaś u 84 % pacjentów nastąpiła normalizacja AlAT w 96. tygodniu.