"coexistence" po polsku

EN

"coexistence" - polskie tłumaczenie

EN

coexistence {rzeczownik}

volume_up
Coexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.
We need to support projects which strengthen interethnic coexistence and cooperation.
Potrzeba nam wspierać projekty wzmacniające międzyetniczne współistnienie i współpracę.
Unfortunately, this coexistence has not always been peaceful.
Niestety, to współistnienie nie zawsze było pokojowe.
These plans will also have to deal with the difficult issue of borders in order to ensure that a peaceful and viable coexistence of the two states can be maintained.
W planach tych należy zająć się również trudną sprawą granic, aby pokazać, że pokojowa i realna koegzystencja dwóch państw może zostać utrzymana.

Przykłady użycia - "coexistence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEurope is a model of coexistence of people from different cultures and religions.
Europa stanowi wzorzec koegzystencji osób pochodzących z różnych kultur i religii.
EnglishCoexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.
EnglishWe need to support projects which strengthen interethnic coexistence and cooperation.
Potrzeba nam wspierać projekty wzmacniające międzyetniczne współistnienie i współpracę.
EnglishOn the second part of your question on the coexistence issue, I would like to add the following.
Odnosząc się do drugiej części pani pytania dotyczącego współistnienia, chciałbym dodać jeszcze jedno.
EnglishThe coexistence of private and public service providers is a basic component of the European market.
Współistnienie usługodawców prywatnych i publicznych stanowi podstawowy element rynku europejskiego.
EnglishTherefore, the more education and the more sport in education, the better our coexistence.
Z tego względu, im więcej edukacji i im więcej sportu w edukacji, tym lepsze będzie nasze współżycie społeczne.
EnglishUnfortunately, this coexistence has not always been peaceful.
Niestety, to współistnienie nie zawsze było pokojowe.
EnglishWhy are we not undertaking more research and development on the coexistence of species, and, indeed, humans?
Dlaczego nie prowadzimy większej ilości badań na temat współistnienia gatunków i, oczywiście, ludzi?
EnglishThe coexistence of public and commercial broadcasting bodies has ensured that we have a broad range of programming.
Współistnienie nadawców publicznych i komercyjnych zapewnia nam zróżnicowaną ofertę programową.
EnglishGender equality is an essential principle for coexistence.
Równość płci jest podstawową zasadą współistnienia.
EnglishThis coexistence means integration and absolute and total intolerance of any signs of racism and xenophobia.
Współistnienie oznacza integrację i zupełny brak tolerancji dla jakichkolwiek przejawów rasizmu i ksenofobii.
EnglishThe question of the coexistence of national and European train control systems can be put in these terms.
W tym kontekście można zadać pytanie o współistnienie europejskiego systemu kontroli kolei z systemami krajowymi.
EnglishIn this regard, I welcome the approach adopted by the Commission and rapporteur, based on coexistence.
W tym względzie przyjmuję z zadowoleniem zastosowane przez Komisję i sprawozdawcę podejście oparte na współistnieniu.
EnglishThis coexistence must be accompanied by great tolerance.
Współistnieniu musi towarzyszyć tolerancja.
EnglishAll EU and non-EU citizens are welcome, provided that they abide by the rules of peaceful coexistence.
Wszyscy obywatele UE i krajów spoza UE będą mile widziani, pod warunkiem przestrzegania zasad pokojowego współistnienia.
EnglishSeveral generation changes will probably be required for this minority to assume certain rules of social coexistence.
Prawdopodobnie musi minąć kilka pokoleń, zanim mniejszość ta przyjmie pewne zasady współżycia społecznego.
EnglishFor me, this is the most important contribution for both present and future generations and their coexistence.
Moim zdaniem stanowi to najważniejszy wkład na rzecz zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń oraz ich współistnienia.
EnglishThat is what truly ensures that life is worth living and it is what ultimately gives meaning to the coexistence of human beings.
To one tak naprawdę nadają wartość życiu, i to one ostatecznie nadają sens koegzystencji istot ludzkich.
EnglishThe right to freedom and coexistence is universally recognised by humanist culture and international conventions.
Prawo do wolności i koegzystencji znajduje powszechne uznanie w kulturze humanistycznej i międzynarodowych konwencjach.
EnglishFor countries rushing towards EU membership, the creation of the conditions of coexistence, regardless of borders, is of special importance.
Stworzenie warunków koegzystencji poza granicami ma szczególne znaczenie dla krajów dążących do członkostwa w UE.