"coercive" po polsku

EN

"coercive" - polskie tłumaczenie

EN

coercive {przymiotnik}

volume_up
coercive
coercive (też: compulsory, forcible)
. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
na piśmie. - Przymusowa sterylizacja jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec kobiet i jest to niedopuszczalne naruszenie praw człowieka.

Przykłady użycia - "coercive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn the other hand, I do believe that there cannot be any coercive policy.
Z drugiej jednak strony sądzę, że nie ma miejsca na żadną politykę przymusu.
EnglishFor the first time, too, it refers to the imposition of coercive fines.
Po raz pierwszy także odnosi się do nakładania karnych grzywien.
EnglishCoercive measures are not enough to reduce crime and organised crime.
Same środki odstraszające nie wystarczą, by zredukować przestępczość i przestępczość zorganizowaną.
EnglishThe application of coercive measures shall be the exclusive responsibility of the competent national authorities.
Użycie środków przymusu należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów krajowych.
EnglishThis report proposes a strategy that does not exclude the limited use of coercive means.
Zaproponowana w przedmiotowym sprawozdaniu strategia nie wyklucza ograniczonego zastosowania rozwiązań siłowych.
EnglishMay I add that preventing crime should not mean more - and only more - coercive measures.
Dodam jeszcze, że zapobieganie przestępczości nie powinno oznaczać więcej - i tylko więcej - środków odstraszających.
EnglishThe pitfalls in such a coercive regulation are legion.
W tak restrykcyjnej dyrektywie istnieją tysiące pułapek.
EnglishWe cannot limit the problem of illegal immigration purely to pragmatic coercive expulsion and a re-entry ban.
Nie możemy ograniczać problemu nielegalnej imigracji jedynie do pragmatycznego przymusowego wydalenia i zakazu powrotu.
EnglishLaw is not soft, law is coercive.
EnglishNot to fund coercive abortion.
EnglishNot only did they not raise it, they voted down a resolution put to this House not to fund infanticide or coercive abortion.
Oni nie tylko jej nie poruszyli, lecz także zagłosowali za odrzuceniem niefinansowania dzieciobójstwa czy aborcji pod przymusem.
EnglishI really do find it hard that Parliament would vote down an amendment not to fund coercive abortion, not to fund infanticide.
Naprawdę nie mieści mi się w głowie, że Parlament mógł odrzucić niefinansowanie aborcji pod przymusem, niefinansowanie dzieciobójstwa.
EnglishSoft power is the capacity an international player has to influence others by non-coercive means, such as cultural dynamism.
Miękka siła to zdolność międzynarodowego gracza do wywierania wpływu dzięki środkom niemającym charakteru przymusu, takim jak dynamizm kulturowy.
EnglishOtherwise, we will be faced with the possibility of authoritarian or coercive methods being adopted without the possibility of recourse to the Court.
W przeciwnym razie będzie nam groziło przyjmowanie autorytarnych lub represyjnych środków bez możliwości odwołania się do Trybunału.
EnglishWe would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji oraz dzieciobójstwu i zgadzamy się, że są to przypadki łamania praw człowieka.
EnglishIn several Member States, Roma women have been subject to coercive sterilisation aiming to reduce their 'high, unhealthy' birth rate.
W wielu państwach członkowskich kobiety romskie były poddawane przymusowej sterylizacji w celu obniżenia ich "wysokiego, niezdrowego” wskaźnika narodzin.
English. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
na piśmie. - Przymusowa sterylizacja jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec kobiet i jest to niedopuszczalne naruszenie praw człowieka.
EnglishAll these measures, which are essentially hardly coercive, are however enormously effective and will help to limit the consumption of alcohol in Member States.
Wszystkie te działania, mało represyjne w swojej istocie, są jednak szalenie skuteczne i pomogą ograniczyć spożycie alkoholu w państwach członkowskich.
EnglishWe in any case reject coercive abortion, forced sterilisation, infanticide and other human rights abuses, which are clearly not in line with that policy.
W każdym razie odrzucamy przymusową aborcję i sterylizację oraz dzieciobójstwo i inne naruszenia praw człowieka, które oczywiście nie są zgodne z tą polityką.
English. - We would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.
na piśmie. - Zdecydowanie przeciwstawiamy się przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji i dzieciobójstwu, i zgadzamy się, że stanowią one pogwałcenie praw człowieka.