"coercion" po polsku

EN

"coercion" - polskie tłumaczenie

PL
EN

coercion {rzeczownik}

volume_up
Incentive measures must not be coercion measures.
Środkami zachęty nie może być przymus.
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
It's a way to create new rules, and let people opt-in without coercion, and the opposition that coercion can force.
To jest sposób, by tworzyć nowe zasady i pozwolić ludziom się przyłączać bez przymusu i sprzeciwu, który przymus wywołuje.

Synonimy (angielski) dla "coercion":

coercion
English

Przykłady użycia - "coercion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
EnglishIt was the intention to free them from coercion and backwardness.
Zamiarem było wyzwolenie jej spod przymusu i z zacofania.
EnglishThe atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
EnglishNow in the old days, conducting, music making, was less about trust and more, frankly, about coercion.
W dawnych czasach dyrygowanie, tworzenie muzyki, opierało się mniej na zaufaniu, a bardziej na przymusie.
EnglishHowever, a cooperative tone can achieve much more in this area than the appearance of coercion.
Niemniej jednak atmosfera współpracy pozwala na o wiele większe osiągnięcia w tym zakresie niż stosowanie przymusu.
EnglishAnd, choice is the antidote to coercion and condescension.
A wybór to antidotum na przemoc i protekcjonalność.
EnglishWhat solidarity mechanism was set up, given that a mechanism for coercion and pressure was already in the offing?
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że spodziewane było wprowadzenie mechanizmu przymusu i nacisku, jaki mechanizm solidarności utworzono?
EnglishIn a word: more powers of coercion and repression for European institutions in relation to the Member States.
Jednym słowem: większe uprawnienia dla instytucji europejskich w zakresie stosowania przymusu i nacisku w stosunku do państw członkowskich.
Englishmeans of physical coercion
Englishmeans of coercion
EnglishThe ability to have a monopoly on penal coercion via a criminal justice system is perhaps the supreme defining attribute of statehood.
Możliwość posiadania monopolu na karne środki przymusu za pośrednictwem systemu sądownictwa karnego to być może najwyższy atrybut państwowości.
EnglishAfter centuries of Turkish rule and the last century of Serbian rule, the last thing they need is coercion from outside.
Naciski z zewnątrz są ostatnią rzeczą jakiej potrzebują obywatele Kosowa, po wielu setkach lat pod panowaniem tureckim i po ostatnim stuletnim panowaniu serbskim.
EnglishMr President, I am pleased to be able to support this report because it does not seem to be an example of coercion but rather of cooperation.
Panie przewodniczący! Miło mi, że mogę poprzeć to sprawozdanie, ponieważ nie wydaje mi się ono przykładem wymuszenia, lecz raczej współpracy.
EnglishSome of those who testified against him have recanted or contradicted themselves in their statements, which were obtained under police coercion.
Niektóre z zeznających przeciwko niemu osób odwołały wcześniejsze słowa lub zaprzeczyły własnym zeznaniom złożonym pod policyjnym przymusem.
EnglishThe first stage will involve consultation, but with some pressure being applied, and the second will possibly involve a degree of coercion.
Pierwszy etap obejmował będzie konsultacje, ale wywierane będą jakieś naciski, a drugi etap obejmował będzie prawdopodobnie jakiś stopień przymusu.
EnglishHuman rights include the right of women to make decisions concerning their lives and reproduction free of discrimination, coercion and violence.
Prawa człowieka obejmują prawo kobiet do podejmowania decyzji w sprawie swojego życia i urodzenia dzieci, pozbawione dyskryminacji, przymusu i przemocy.
EnglishTo condemn efforts by the EU to use human rights as a pretext for exerting imperialist pressure and coercion on the people of Cuba and its government.
Potępia dążenia UE, która wykorzystuje prawa człowieka jako pretekst do wywierania imperialistycznej presji i nacisków na naród kubański i jego rząd.
EnglishI have just one question for the Commissioner: will you have sufficient instruments to enable you to stay the course whilst moving into the coercion stage?
Chciałbym zadać Panu tylko jedno pytanie. Czy będzie Pan dysponował odpowiednimi środkami, żeby wytrwać przechodząc do etapu wywierania przymusu?
EnglishIt used to mean a freedom against state coercion: freedom of speech, freedom of assembly, freedom of worship; it now means an entitlement.
Oznaczało ono wolność od przymusu państwowego: wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, wolność kultu; teraz oznacza swobodę podejmowania pracy; określa się nim prawo.
EnglishIn order to deal effectively with this phenomenon, Member States need to criminalise every form of coercion of children to take part in sexual activities.
Aby skutecznie stawić czoła temu zjawisku, państwa członkowskie muszą penalizować każdą formę przymuszania dzieci do udziału w czynnościach seksualnych.