"co-" po polsku

EN

"co-" - polskie tłumaczenie

volume_up
Co {rzecz.} [skrót]
PL

"co" - angielskie tłumaczenie

volume_up
co {zaim.}
EN
volume_up
co!? {wykrz.}
EN
volume_up
co? {wykrz.}
EN
volume_up
co {wykrz.}
EN

EN co-
volume_up

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.
dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.
They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.
Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.
Te procesy współ-ewoluowały.

Synonimy (angielski) dla "Co":

Co

Przykłady użycia - "co-" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishHeumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany
EnglishThe Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.
Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.
EnglishCo-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.
EnglishCo-administration of sildenafil with ritonavir is not advised (see section 4.5).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishIt's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.
EnglishIn the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.
EnglishOlanzapine showed no interaction when co-administered with lithium or biperiden.
Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocześnie z litem czy biperydenem.
EnglishCo-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.
Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.
EnglishOlanzapine showed no interaction when co-administered with lithium or biperiden.
Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze nie z litem czy biperydenem.
EnglishThe Social Democrats voted against the proposal on CO2 emissions from cars.
Socjaldemokraci głosowali przeciwko wnioskowi w sprawie emisji CO2 z samochodów.
EnglishThis Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
EnglishTransport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Sprawozdawca, pan poseł Siekierski, proponuje teraz zniesienie współfinansowania.
EnglishIn addition, these conditions may be co-morbid with major depressive disorder.
Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.
English< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany
< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >
EnglishTwo and a half million cars worth of gypsum, you know, CO2 generated. ~~~ Right?
Dwa i pół miliona samochodów emituje podobną ilość CO2 co produkcja gipsu.