"close" po polsku

EN

"close" - polskie tłumaczenie

volume_up
close {rzecz.}
volume_up
close {przym.}
volume_up
close {przysł.}
PL

EN close
volume_up
{rzeczownik}

close (też: back, demise, end, ending)
To close, I should like to congratulate Vladimir Maňka on his excellent report.
Na koniec chciałbym pogratulować Vladimirowi Maňce przygotowania doskonałego sprawozdania.
I followed the troubles in Kosovo at close quarters at the end of the 1980s.
Śledziłam z bliska niepokoje w Kosowie pod koniec lat osiemdziesiątych.
To close, I would like to quote the Bucharest-based journalist, Sabina Fati.
Na koniec chciałabym zacytować dziennikarkę z Bukaresztu, Sabinę Fati.
Currently, there is a plan in the country to close 50% of the hospitals.
Obecnie planuje się zamknięcie połowy szpitali.
Do you think it is possible to close French schools in Belgium?
Czy uważa Pani za możliwe zamknięcie francuskich szkół w Belgii?
Earlier this week, in my own constituency in the UK, there was an announcement that seven post offices would close.
Na początku tygodnia w moim okręgu wyborczym ogłoszono zamknięcie siedmiu urzędów pocztowych.

Przykłady użycia - "close" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
Termin zaproponowany przez Komisję Europejską jest zbyt krótki i nierealistyczny.
EnglishClose monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
Należy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
EnglishClose monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
Należy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
EnglishRomania and the Republic of Moldova have particularly close economic relations.
Rumunię i Republikę Mołdowy cechują szczególnie bliskie stosunki gospodarcze.
EnglishAs this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
Wraz ze zbliżaniem się debaty ku końcowi wyjaśniło się wiele początkowych ocen.
EnglishEverything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
Wszystkie działania należy realizować w ścisłej współpracy z włoskimi władzami.
EnglishIt continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
Nawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
EnglishBulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
Bułgaria zadecydowała o niezwłocznym zamknięciu elektrowni jądrowej w Kozłoduju.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishWe need close cooperation between OLAF and Europol, as well as OLAF and Eurojust.
Niezbędna jest bliska współpraca OLAF-u i Europolu oraz OLAF-u i Eurojustu.
EnglishThis is therefore an important period which requires close monitoring by your doctor.
Jest to zatem ważny okres, w którym pacjent wymaga ścisłej kontroli przez lekarza.
EnglishGood regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
Dobrą politykę regionalną prowadzić można tylko przy bliskiej współpracy z regionami.
EnglishI offer my services to the Commissioner for close cooperation in the future, too.
Polecam się panu komisarzowi i wyrażam chęć bliskiej współpracy również w przyszłości.
EnglishSo this image, for example, has close to, I think, around 10 billion pixels.
Ten obraz, dla przykładu, ma w przybliżeniu, jak sądzę, 10 miliardów pikseli.
EnglishI now have three more speeches and then we shall close this short debate.
Mam przed sobą jeszcze trzy wystąpienia, a następnie zamkniemy tę krótką debatę.
EnglishAs a federalist, I would like decisions to be made as close to citizens as possible.
Jako federalistka chciałabym, aby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywatela.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
To długoterminowe zadanie, które wymaga ścisłego monitorowania oraz wymiernych postępów.
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.