"class" po polsku

EN

"class" - polskie tłumaczenie

volume_up
class {rzecz.}

EN class
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

class (też: category, flair, grade, classroom)
Yes, the working class in Latin America in general rise up in opposition.
Tak, cała klasa robotnicza w Ameryce Łacińskiej wyraża sprzeciw.
Well, poor do not remain poor; they become lower-middle-class.
Cóż, biedni nie pozostają biedni; stają się niższą-średnią klasą.
Patients with severe (Child-Pugh Class C) hepatic impairment.
Pacjenci z ciężkimi (Klasa C wg skali Child- Pugh) zaburzeniami czynności wątroby.
volume_up
stan {m.} (warstwa społeczna)
Lastly, QT-prolongation is a class-effect of dopamine-antagonists.
Wreszcie, wydłużenie odcinka QT stanowi efekt klasy antagonistów dopaminy.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
regional development within capitalist frameworks cannot remove class conflicts in the system;
kapitalistyczny rozwój regionalny nie jest w stanie zlikwidować konfliktów klasowych mających miejsce w ramach systemu;
class (też: genre, ilk, kind, nature)
There's a class of cells, a fairly small cell, an inhibitory cell, that quiets its neighbors.
Jest rodzaj komórek, dość niewielkich, które uciszają swoich sąsiadów.
Tell your doctor if you are receiving monoamine oxidase (MAO) inhibitor (a class of antidepressant
Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (rodzaj
A strain which is resistant to one type of fluoroquinolone will also be resistant to other members of the class of fluoroquinolones.
Szczep oporny na jeden rodzaj fluorochinolonu będzie również oporny na działanie innych przedstawicieli tej klasy leków.
It is also important to note that the statistics say nothing about the quality or frequency of the German classes in the various countries.
Nie uwzględniono też uczestników kursów w Instytutach Goethego.
In traditional courses, success is measured through the structure of the classes – what you’ve learned is then applied in follow-up courses.
Na kursach językowych postępy w nauce zaprogramowane są w strukturze lekcji: przyswojone słówka znajdują zastosowanie w kolejnych etapach kursu.
class (też: stratum, tier)
Today, the working classes and the poor grassroots classes are again suffering one of the worst capitalist crises.
Dziś klasy pracujące i ubogie warstwy społeczne znów cierpią z powodu jednego z najgorszych kapitalistycznych kryzysów.
They have sent a message that the attack by capital on the workers, on the grassroots classes, will continue unabated.
Dali oni sygnał, że atak kapitału na robotników, warstwy oddolne, będzie kontynuowany.
We do not want a policy to be applied which favours financially privileged patients to the detriment of the lower social classes.
Nie chcemy realizacji polityki, która daje uprzywilejowaną pozycję pacjentom znajdującym się w lepszej sytuacji majątkowej, ze stratą dla niższych warstw społecznych.
class (też: bunch, group, huddle, troop)

2. Edukacja

class
They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.
Po prostu nie uważali na lekcji, kiedy dziewczynki grzecznie siedziały.
As a matter of fact, the best advice I got was from an elementary school class in the Caribbean.
Najlepszą radę dostałam na lekcji w szkole podstawowej na Karaibach.
I'd wile away my time drawing airplanes in the class.
Ale cały czas rysowałem samoloty, nawet na lekcjach.

3. IT

class
Yes, the working class in Latin America in general rise up in opposition.
Tak, cała klasa robotnicza w Ameryce Łacińskiej wyraża sprzeciw.
Well, poor do not remain poor; they become lower-middle-class.
Cóż, biedni nie pozostają biedni; stają się niższą-średnią klasą.
Patients with severe (Child-Pugh Class C) hepatic impairment.
Pacjenci z ciężkimi (Klasa C wg skali Child- Pugh) zaburzeniami czynności wątroby.

Przykłady użycia - "class" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese proteins belong to the class of "immunoglobulins", also called antibodies.
Białka te należą do klasy „ immunoglobulin ”, zwanych również przeciwciałami.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
EnglishRivastigmine belongs to a class of substances called cholinesterase inhibitors.
Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy.
EnglishZoledronic acid belongs to the class of bisphosphonates and acts primarily on bone.
Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną.
EnglishIbafloxacin is a synthetic antimicrobial substance of the fluoroquinolone class.
Ibafloksacyna jest syntetyczną substancją przeciwbakteryjną z klasy fluorochinolonów.
Englishclass III antiarrythmics (e. g. amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide)
leli przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid);
Englishclass III antiarrythmics (e. g. amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide)
leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid);
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez nie wynalazł zniechęconej klasy średniej i niskiej w Wenezueli.
Englishhave known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
EnglishThis option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
EnglishAs wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
Gdy płace wzrosną to zmniejszą się obciążenia biednych i klasy pracującej.
EnglishAnd in recent decades, a lot of the funding for shop class has gone away entirely.
Przez ostatnie dekady, wiele funduszy na takie zajęcia całkowicie zniknęły.
EnglishHydrocortisone aceponate belongs to the diesters class of glucocorticosteroids.
Aceponian hydrokortyzonu należy do diestrowej grupy glikokortykosteroidów.
EnglishSubjects with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) were not evaluated.
Nie badano pacjentek z ciężkimi zaburzeniami wątroby (grupa C według skali Child- Pugh).
EnglishAdefovir is an antiviral agent belonging to the class ‘ nucleoside analogues’.
Adefowir jest czynnikiem przeciwwirusowym, należącym do klasy analogów nukleozydowych.
EnglishMedDRA system organ class General disorders and administration site conditions
Bóle stawów Bóle mięśni Bóle kończyn Skurcze mięśni Bóle pleców Bóle kości
EnglishIn animal studies, excretion of IgG class anti-OP-1 antibodies into milk was shown.
W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie przeciwciał IgG anty- OP- 1 do mleka.
EnglishIn particular, we reject class actions: we do not want US conditions in Europe.
W szczególności odrzucamy pozwy zbiorowe - nie chcemy w Europie warunków amerykańskich.
EnglishPyriprole is an insecticide and acaricide belonging to the phenylpyrazole class.
Pyriprol jest środkiem owadobójczym i roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli.