"check-in" po polsku

EN

"check-in" - polskie tłumaczenie

EN check-in
volume_up
{rzeczownik}

check-in (też: briefing, dismissal, send-off)
The passenger must also be kept informed of any change of operating carrier, either at check-in or, at the latest, when boarding.
Pasażerowie muszą być ponadto informowani o każdej zmianie przewoźnika wykonującego przewóz – podczas odprawy lub najpóźniej przy wejściu na pokład.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "check-in"

check rzeczownik
to check czasownik
in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "check-in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishYou should check with your/your child’s doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishYou should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about this.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishThey inspect it, they check it for cracks, for drill damage, for spalls, for chips.
Dokonują inspekcji, sprawdzają pęknięcia, zniszczenia wiertła, odpryski, odłamki.
EnglishYes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Tak, tak, zdecydowanie sprawdzimy wszystkie wersje językowe, pani poseł Pack.
EnglishYour doctor will check that your haemoglobin does not exceed a certain level.
Lekarz sprawdzi, czy stężenie hemoglobiny nie przekracza określonego poziomu.
EnglishYou should always check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
Komisja przeprowadza ostateczną kontrolę dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishIt is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.
Jest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.
EnglishWe also have to check what level of protection is afforded to data that is transmitted.
Musimy także sprawdzić, jaki powinien być poziom ochrony przekazywanych danych.
EnglishTracleer also causes changes in the results of tests carried out to check liver function.
Preparat Tracleer powoduje także zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby.
EnglishCheck the label on your SoloStar to make sure you have the correct insulin.
Sprawdzić na etykiecie wstrzykiwacza SoloStar, czy wzięto właściwą insulinę.
EnglishYour doctor will check the amount of iron in your blood before and during MIRCERA
Przed rozpoczęciem stosowania leku MIRCERA oraz w jego trakcie lekarz będzie kontrolował
EnglishHowever, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
Ma Pani jednak możliwość sprawdzenia, czy tak faktycznie było i złożenia skargi.
EnglishYour doctor may check your shunt and prescribe a medicinal product to prevent thrombosis.
Lekarz może skontrolować przetokę i zapisać lek w celu zapobiegania zakrzepicy.
EnglishNaturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Oczywiście, musi pani sprawdzać przepisy prawne i prawodawstwo - jakież jest inne wyjście?
EnglishHow can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?
Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?
EnglishThis relates to the internal market check, which we feel is rather one-sided.
Chodzi o kontrolę rynku wewnętrznego, która w naszym odczuciu jest raczej jednostronna.
EnglishBut I think we should also just check the numbers, take a reality check here.
Ale sądzę, że powinniśmy także przyjrzeć się liczbom, spojrzeć na realia.