"chat" po polsku

EN

"chat" - polskie tłumaczenie

volume_up
chat {rzecz.}
PL

"chata" - angielskie tłumaczenie

EN chat
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

chat
According to experts, around 90% of 12 to 17 year-olds chat on the Internet.
Według specjalistów w internetowych czatach bierze udział około 90% dzieci w wieku od 12 do 17 lat.
It was just this idea that you could kind of have a private chat.
Pomysł polegał na możliwości prowadzenia prywatnego czatu.
So if you restore a deletedcontact within 24 hours, it will be fully restored in Chat.
Z tego powodu w przypadku przywrócenia usuniętego kontaktu w ciągu 24 godzin zostanie on całkowicie przywrócony w czacie.
contact with neighbours, chatting at the super-market counter during weekly shopping and official errands then represent a considerable challenge.
Codzienny kontakt z sąsiadami, rozmowa przy kasie w supermarkecie czy wizyty w urzędach stanowią bez znajomości języka niemieckiego duże wyzwanie.
If you think about what we normally take as giving life a lot of its meaning -- music, humor, eroticism, spirituality, aesthetics, nurturing and caring, gossip, chatting with people --
Sprawy w większości odpowiedzialne za sens życia, muzyka, humor, erotyka, duchowość, estetyka, wychowywanie, opieka, plotki, rozmowa...
chat

2. IT

chat
volume_up
rozmowa {f.} (czat)
contact with neighbours, chatting at the super-market counter during weekly shopping and official errands then represent a considerable challenge.
Codzienny kontakt z sąsiadami, rozmowa przy kasie w supermarkecie czy wizyty w urzędach stanowią bez znajomości języka niemieckiego duże wyzwanie.
If you think about what we normally take as giving life a lot of its meaning -- music, humor, eroticism, spirituality, aesthetics, nurturing and caring, gossip, chatting with people --
Sprawy w większości odpowiedzialne za sens życia, muzyka, humor, erotyka, duchowość, estetyka, wychowywanie, opieka, plotki, rozmowa...

Przykłady użycia - "chat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen you delete a contact in Contacts, it will also get deleted from yourChat list.
Po usunięciu kontaktu z folderu Kontakty zostanie on również usunięty z listy czatu.
EnglishAccording to experts, around 90% of 12 to 17 year-olds chat on the Internet.
Według specjalistów w internetowych czatach bierze udział około 90% dzieci w wieku od 12 do 17 lat.
EnglishChat notifications are enabled by default, but you can disable them in your Google Mail settings.
Obecnie te powiadomienia są dostępne tylko dla użytkowników przeglądarki Google Chrome.
EnglishGoogle Mail desktop notifications let you know when you have a new email or Chat message.
Powiadomienia Google Maila na pulpicie informują o nadejściu nowego e-maila lub wiadomości czatu.
EnglishIt was just this idea that you could kind of have a private chat.
Pomysł polegał na możliwości prowadzenia prywatnego czatu.
EnglishSo if you restore a deletedcontact within 24 hours, it will be fully restored in Chat.
Z tego powodu w przypadku przywrócenia usuniętego kontaktu w ciągu 24 godzin zostanie on całkowicie przywrócony w czacie.
Englisht ain't often that a blowed-up motherfucker gets to chat to the motherfucker that blowed him up.
Nie często się zdarza, że wysadzony w powietrze skurwiel urządza sobie pogawędkę z drugim skurwielem, który go wysadzil.
EnglishHowever, unlike other desktop collaborators, you will not see mobile collaborators in the chat window.
Takie osoby nie będą jednak widoczne w oknie czatu, w przeciwieństwie do innych współpracowników używających komputerów.
EnglishWhenever they have a moment they chat to each other.
Ilekroć mają wolną chwilę, piszą do siebie.
EnglishItay Talgam: So we'll have a little chat later.
Itay Talgam: My utniemy sobie pogawędkę później.
EnglishAfter the contact is deleted, Chat still remembers the invitationstatus for that contact for another 24 hours.
Po usunięciu kontaktu stan zaproszenia dla tego kontaktu jest nadal przechowywany w czacie przez kolejne 24 godziny.
EnglishSadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead from the food that they eat.
Smutne w ciągu następnych 18 minut podczas trwania mojego wykładu czterech Amerykanów umrze na skutek tego co jedzą.
EnglishThe 24 hour rule for Chat contacts:
Zasada 24 godzin w przypadku kontaktów czatu:.
EnglishThat is not the case in written chat.
Gestyką i mimiką łatwiejsze jest przekazanie treści tego, co chciałoby się powiedzieć, niż jest to w przypadku korespondencji.
EnglishBut if yourestore a deleted contact after 24 hours, you'll need to re-invite thatperson to your Chat list.
Jednak w przypadku przywrócenia usuniętego kontaktu po upływie 24 godzin będzie konieczne ponowne zaproszenie tej osoby do swojej listy czatu.
EnglishThe older version of Google Mail lacked core features like chat, voice and video chat, and label improvements, and the vast majority of Google Mail users no longer used it.
Ponadto znacząca większość użytkowników Google Maila nie używała już tej wersji.
EnglishAnd then a visitor from another painting by Piero, this is from "The Resurrection of Christ" -- as though the cast had just gotten of the set to have a chat.
A tutaj widać (nie)oczekiwanego gościa z innego obrazu Piera.
EnglishThus, we must ban paedophiles' chat rooms and Internet forums, and make solicitation using such methods a criminal offence.
Musimy zatem uczynić pedofilskie czaty i fora internetowe nielegalnymi oraz uznać nagabywanie przy użyciu takich metod za przestępstwo.
Englishto chat with friends
Englishto chat to friends