"charity" po polsku

EN

"charity" - polskie tłumaczenie

EN charity
volume_up
{rzeczownik}

As the old saying goes, however: charity begins at home.
Jednakże jak mówi stare powiedzenie: dobroczynność zaczyna się domu.
But justice is a tougher standard than charity.
Lecz sprawiedliwość narzuca wyższe standardy niż dobroczynność.
The second is that traditional charity and aid are never going to solve the problems of poverty.
Po drugie tradycyjna dobroczynność i pomoc nigdy nie rozwiążą problemu ubóstwa.
charity (też: affection, love, eros, luv)
Many people think of it primarily in terms of charity, random acts of kindness.
Wielu osobom kojarzy się on przede wszystkim w kategoriach miłości, przypadkowych aktów dobroci.
Before I know it, she has skiddled across the parking lot and in between the cars, and people behind me, with that kind of usual religious charity that the holidays bring us, wah-wah wah-wah.
Zanim się spostrzegłam, przemknęła przez parking pomiędzy samochodami, a ludzie za mną w charakterystycznym dla świąt duchu miłosierdzia i miłości bliźniego... piii-piii piii-piii.
The charity Open Doors lists 50 states in its worldwide persecution index where Christians are subject to severe persecution.
Organizacja charytatywna Open Doors w opracowanym światowym wskaźniku prześladowań wymienia 50 państw, w których chrześcijanie są dotkliwie prześladowani.
So far, as of today, we know that she herself made up that title -- probably because she feels proud to be associated with charity.
Na dzień dzisiejszy wiemy, że sama zmyśliła swój tytuł -- być może, ponieważ czuje się dumna z powiązania z organizacją charytatywną.
Everything else is charity and, unfortunately, until now, that is not working, at least not sufficiently.
Wszystko inne to działalność charytatywna, która dotychczas niestety nie jest skuteczna, a przynajmniej nie jest wystarczająco skuteczna.

Przykłady użycia - "charity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.
To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
EnglishAnd I wanted to make you see it in a positive way -- no charity, no pity.
Chcę, abyście postrzegali to w pozytywny sposób, bez współczucia, bez litości.
EnglishLet us turn charity cases into producers with a sense of self-worth.
Zróbmy z klientów pomocy charytatywnej mających poczucie własnej wartości producentów.
EnglishAnd there are some charity workers who call this compassion fatigue.
Nie ma co nawet próbować." Pracownicy charytatywni nazywają to zmęczeniem współczuciem.
EnglishAnd I have an information charity which has done huge scale amount of work in India.
A do tego, mam wsparcie organizacji charytatywnej, która wykonała ogromną masę pracy w Indiach.
EnglishThey were reinventing charity in those times, what Rockefeller called "the business of benevolence."
Wtedy na nowo tworzyli filantropię, to co Rockefeller nazywał „biznesem życzliwości”.
EnglishHaven't you learned yet that people don't like false charity?
Nie nauczyłaś się jeszcze, że ludziom nie trzeba głupiego miłosierdzia?
EnglishI said, "Look, we get rid of the charity side, and we run this as a business and I'll help you."
Powiedzialam, "Pozbądźmy się tej charytatywnej strony i prowadźmy to jako interes, a ja wam pomogę.
EnglishJust so you know, I do believe in missions, I do believe in aid and I do believe in charity.
Żebyście wiedzieli, wierzę w misje i pomoc charytatywną.
EnglishIn total, 17 000 children have come since the charity started.
Ogółem, od momentu rozpoczęcia tej działalności, w takich wyjazdach udział wzięło 17 tysięcy dzieci.
EnglishIt's not charity. Just a gift, eh, from one friend to another.
To nie miłosierdzie, lecz dar przyjaciela dla przyjaciela.
EnglishAnd I thought, well I could give it to a charity or give it to my wife or something like that.
I pomyślałem sobie, że mógłbym przeznaczyć je na cele charytatywne albo przekazać żonie, czy coś w tym stylu.
EnglishAfricans, after -- they're tired, we're tired of being the subject of everybody's charity and care.
Mieszkańcy Afryki są zmęczeni, jesteśmy zmęczeni tym, że musimy zwracać się do innych po pomoc i opiekę.
EnglishThis is not about handing out charity to poor regions.
Tu nie chodzi o udzielenie jałmużny ubogim regionom.
EnglishThey are not asking for charity but they are certainly asking for solidarity, and even more so for responsibility.
Nie proszą o miłosierdzie, lecz z pewnością proszą o solidarność, a jeszcze bardziej - o odpowiedzialność.
EnglishI would like to stress that, as part of our efforts, we are not asking for charity, but for support for our initiatives.
Chciałabym podkreślić, że w ramach naszych działań nie prosimy o jałmużnę, ale o wsparcie naszych inicjatyw.
EnglishOur Judeo-Christian roots provide us with the notion of charity and hospitality towards those who are suffering.
Nasze judeochrześcijańskie korzenie wyrabiają w nas pragnienie okazania życzliwości i gościnności wobec cierpiących.
EnglishBut we gave away 4, 000 seats to charity.
Wielki, ale oddaliśmy 4 000 siedzeń dobroczynnie.
EnglishAnd when we embarked in this initiative, from the very beginning we said it very clearly: this is not a charity.
Od samego początku, gdy tylko zabraliśmy się do tej inicjatywy powiedzieliśmy bardzo wyraźnie: to nie jest charytatywność.
EnglishSo my breakfast, my lunch, I donate it to a charity that I founded because we want to build a school in Sudan.
Więc moje śniadanie i mój lunch, daruję organizacji dobroczynnej, którą założyłem, ponieważ chcemy zbudować szkołę w Sudanie.