"challenges" po polsku

EN

"challenges" - polskie tłumaczenie

EN challenges
volume_up
{liczba mnoga}

challenges
volume_up
wyzwania {niemęskoos.}
Well, new technology brings new challenges: considerable economic challenges.
Nowa technologia niesie nowe wyzwania, poważne wyzwania gospodarcze.
These challenges are the challenges that our citizens expect Europe to take on.
Wyzwania, których podjęcia oczekują obywatele Europy.
Continuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.
Nieustanne dotowanie nie może być odpowiedzią na wyzwania stawiane konkurencyjności.

Synonimy (angielski) dla "challenge":

challenge

Przykłady użycia - "challenges" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.
UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.
EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.
EnglishWe need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.
Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.
EnglishThey are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.
Oba banki starają się sprostać powstałym wyzwaniom, co zasługuje na aprobatę.
EnglishThe EU and Euromed countries share common interests and are facing similar challenges.
Państwa UE i Euromed mają wspólne interesy i stoją przed podobnymi wyzwaniami.
EnglishThere is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
EnglishThe European Union is facing its greatest challenges since its formation.
Unia Europejska stoi przed największymi wyzwaniami od chwili swojego powstania.
EnglishThe continued success of EMU depends on how these challenges are addressed.
Dalsze powodzenie UGW zależy od tego, jak sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
EnglishI believe that we are going to face major challenges in the years to come.
Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy się spodziewać poważnych problemów.
EnglishIn the face of all these challenges, the solution can only be found at European level.
Rozwiązanie wszystkich tych problemów można znaleźć jedynie na szczeblu europejskim.
EnglishI would not mix the Eastern Partnership with the challenges of employment.
Nie mieszałbym jednak partnerstwa wschodniego z wyzwaniami dotyczącymi zatrudnienia.
EnglishNonetheless, in the period 2000-2010, the European Union has had to face many challenges.
Mimo to, w latach 2000-2010 Unia Europejska musiała stawić czoła wielu wyzwaniom.
EnglishAnd yet at the same time the Union faces different kinds of serious challenges.
Ponadto w tym samym czasie Unia stawia czoła różnym trudnym wyzwaniom.
EnglishThis implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
Obejmuje to środki pozasądowe i wymaga podziału uprawnień”. Artykuł 2 ust.
EnglishEuropeana, the European Digital Library, faces many challenges today.
Europejska Biblioteka Cyfrowa "Europeana” stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami.
EnglishFuture years and decades will also demand responses to new challenges that arise.
W kolejnych latach i dekadach trzeba będzie sprostać nowym wyzwaniom.
EnglishOther very important challenges need to be tackled during this mandate.
W trakcie tej kadencji trzeba się zająć również innymi bardzo istotnymi wyzwaniami.
EnglishWe are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.
Stoimy przed wieloma poważnymi wyzwaniami, nie tylko przed obecnym kryzysem gospodarczym.
EnglishThere will be many challenges for Egypt in the coming months and years.
W najbliższych miesiącach i latach Egipt będzie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom.