EN certainly
volume_up
{przysłówek}

certainly
We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
Our intention is certainly to respect the timetable set in the directive.
Z pewnością naszym zamiarem jest przestrzeganie harmonogramu określonego w dyrektywie.
- It is certainly correct that the fundamental problem should be dealt with.
- Z pewnością właściwe jest, aby zająć się tym podstawowym problemem.
volume_up
oczywiście {przysł.}
That is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
Te oczywiście są i dla rolników jest to taki element, na który mogą liczyć.
We must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
We certainly hope that the final agreement will be properly negotiated.
Oczywiście liczymy, że umowa końcowa zostanie odpowiednio wynegocjowana.
certainly (też: for sure, surely, no diggity)
volume_up
na pewno {przysł.}
He is certainly responsible for the failure of the Orange Revolution.
Na pewno ponosi on odpowiedzialność za niepowodzenie pomarańczowej rewolucji.
This one is almost certainly too limited -- perhaps even for the fish, certainly for us.
To tutaj jest pewnie zbyt ograniczające -- może nawet dla rybki, a na pewno dla nas.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Na pewno nie chcemy generować niepotrzebnych administracyjnych ani finansowych obciążeń.
certainly (też: indeed, surely)
volume_up
przecież {przysł.}
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.
Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
certainly
volume_up
owszem {przysł.}
No, the world has become one of competition, of a struggle - a peaceful one, certainly, but a fierce one - to impose one's model on the others.
A świat stał się jedną wielką konkurencją, walką - owszem, pokojową, ale bardzo zaciętą - o to, by narzucić swój model innym.
UKIP constantly tells us that we should not interfere in national matters, but they certainly interfered in the vote in Ireland, there is no doubt about it.
UKIP ciągle naucza nas, że nie powinniśmy wtrącać się w sprawy krajowe, lecz oni sami, owszem, wmieszali się w głosowanie w Irlandii, nie ma co do tego wątpliwości.
certainly (też: indeed, surely)
volume_up
wszak {przysł.}
certainly (też: for sure)
volume_up
na bank {przysł.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "certainly":

certainly
certain
English

Przykłady użycia - "certainly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.
EnglishSomeone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Komuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
EnglishThe crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
Z pewnością kryzys i jego następstwa kładą się cieniem na naszych stosunkach.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Gwarantował on ochronę jedynie w stopniu minimalnym i zdecydowanie niewystarczającym.
EnglishTheir opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.
Ich opinia dotycząca stosunków z Rosją jest także z pewnością bardzo ważna.
EnglishOne of the issues is certainly the position of our transatlantic partners on the ICC.
Jedną z nich jest z pewnością pozycja naszych transatlantyckich partnerów w MTK.
EnglishCertainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
Rzecz jasna trybunał nie będzie mógł kontynuować swojej pracy w nieskończoność.
EnglishHowever, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
Jednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
English(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
EnglishNo matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
Niezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.
EnglishAnd September 11th certainly taught us that that's a whole area we don't investigate."
A 11 września z pewnością pokazał nam, że jest to dziedzina, której nie badamy."
English. - Well there is certainly a broad range of opinions here.
w imieniu grupy EFD - Cóż, z pewnością jest wiele różnych opinii w tej sprawie.