EN to catch up
volume_up
{czasownik}

to catch up (też: to pursue)
volume_up
dogonić {czas. dk}
India still has a long way to go to catch up with China.
Indie mają przed sobą długą drogę, by dogonić Chiny.
If you are a late starter, you need time to catch up.
Jeśli spóźnisz się na starcie, potrzeba ci czasu, aby dogonić tych, którzy wyruszyli wcześniej.
It is reminiscent of Khrushchev at the UN in the 1960s, trying to catch up with the capitalist system.
Przypomina to wypowiedzi Chruszczowa na obradach ONZ w latach 60-tych, gdy próbował dogonić system kapitalistyczny.
to catch up (też: to overhaul)
volume_up
doganiać {czas. ndk}
We will know that we have succeeded once the number of European patents begins to grow and we start to catch up with the US and Japan.
Będziemy wiedzieć, że nam się udało, kiedy liczba europejskich patentów zacznie rosnąć i zaczniemy doganiać USA i Japonię.
It should also be remembered that the new Member States need significant means to support the modernisation and reconstruction of agriculture and to catch up with the countries of the 'old fifteen'.
Należy też pamiętać, iż nowe kraje członkowskie potrzebują znacznych środków na wsparcie modernizacji rolnictwa, jego restrukturyzację i doganianie krajów "starej piętnastki”.
to catch up
volume_up
nadgonić {czas. dk}
to catch up (też: to come, to lead, to reach, to run)
volume_up
dobiegać {czas. ndk}
to catch up
volume_up
dopaść {czas. dk} (napotkać)
to catch up (też: to make up, to catch up on)
volume_up
nadganiać {czas. ndk}
to catch up
volume_up
doścignąć {czas. dk}
to catch up
volume_up
dopadać {czas. ndk} (napotkać)
to catch up (też: to come, to lead, to reach, to run)
volume_up
dobiegnąć {czas. dk}
to catch up
Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.

Przykłady użycia - "to catch up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
EnglishWithout them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.
English. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.
I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.
EnglishAlbania and Bosnia have to catch up with Macedonia, Montenegro and Serbia.
Albania i Bośnia muszą dorównać Macedonii, Czarnogórze i Serbii.
EnglishAs tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.
W miarę jak rozwija się turystyka, musimy również - oczywiście - nadążyć z gromadzeniem statystyk.
EnglishTwo part-sessions are held in October to catch up on the work that is not carried out in August.
W październiku odbywają się dwie sesje miesięczne, by nadrobić prace niewykonane w sierpniu.
EnglishDo not try and catch up on the doses you have missed.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishAnd they were also, by the end of the century, getting healthy, and Japan was starting to catch up.
I one także, pod koniec tego wieku, były coraz zdrowsze, a i Japonia zaczęła nadrabiać zaległości.
EnglishWhat you're doing is you really swing your leg and catch the fall, stand up again, swing your leg and catch the fall.
Poruszamy nogą i łapiemy równowagę, wstajemy, ruszamy nogą i łapiemy równowagę.
EnglishAnd this is it -- just to give you and me a moment to catch up.
Oto ona -- moment dla was i dla mnie, na złapanie oddechu.
Englishwho failed to show catch-up growth by 4 years of age or later.
nadążających ze wzrostem do 4 roku życia lub później
EnglishI hope that it all does not catch up with us one day.
Mam nadzieję, że któregoś dnia nie zemści się to na nas.
EnglishWhen did the political class and the great and the good suddenly catch up with the fact that Colonel Gaddafi is an evil man?
Kiedy klasa polityczna i możni tego świata pojęli, że pułkownik Kadafi jest złym człowiekiem?
EnglishAnd unfortunately, they make up a large portion of the California by-catch -- up to 26 percent of the drift net.
Niestety, samogłowy stanowią dużą część kalifornijskiego przyłowu, aż do 26 procent przyłowu z sieci dryfujących.
EnglishHowever, we are still playing catch-up.
Wciąż jednak staramy się nadążyć za rozwojem wypadków.
EnglishI also hope that they are able to catch up on accrued delays and finish work by the end of the agreed time period.
Ponadto wierzę również, że uda się nadrobić powstałe opóźnienia i zakończyć prace przed upływem uzgodnionego terminu.
EnglishWith the ETS proposal in its current form, inconsistencies and ballooning costs will catch up with us.
Wniosek dotyczący ETS w swej obecnej postaci zawiera szereg sprzeczności, które w nas uderzą, pociągając za sobą eksplozję kosztów.
EnglishThey are both European and global, and we need to ensure that we can catch up with the reality of the financial markets.
Są one zarówno europejskie, jak i światowe; musimy dopilnować, abyśmy byli w stanie nadążyć za realiami rynków finansowych.
EnglishWe know that the employment lag approximately requires about a year or so to catch up with the impact of previous GDP performance.
Wiemy, że opóźnienie w zakresie zatrudnienia wymaga około roku, aby uwzględnić skutki wcześniejszych wyników PKB.
EnglishWe should of course focus our efforts on helping the most underdeveloped regions to catch up through Objective 1.
Powinniśmy oczywiście skupić nasze wysiłki na wspieraniu najbardziej zacofanych regionów, by pomóc im odrobić zaległości poprzez cel 1.