"can a" po polsku


Wyniki dla "can". Hasło "can a" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"can a" - polskie tłumaczenie

volume_up
can {rzecz.}
volume_up
can {czas.}

EN can
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

can (też: canister, tin, tin can)
This, as many of you have probably guessed, is a recently emptied beer can in Portugal.
To, jak większość z Was się pewnie domyśliła, jest ostatnio opróżniona puszka piwa w Portugalii.
HDPE bottle / can: volume 1000 ml / 5000 ml.
Butelka / puszka z HDPE: pojemność 1000 ml / 5000 ml.
Recognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
Uznanie Kosowa otworzyło puszkę Pandory i dało Rosji wyższość moralną.
can (też: flask, gourd, lump, swelling)

2. Amerykański angielski, potoczny

volume_up
kibel {m.} [pot.]
can (też: bog, trash can)
volume_up
kibelek {m.} [pot.]

3. Amerykański angielski, slang

can
volume_up
ciupa {f.} [slg.]
can
volume_up
paka {f.} [slg.]
can (też: prison)
volume_up
pierdel {m.} [slg.]
And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.
A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.
It is simply a question of semantics, which can still lead to actual prison sentences.
Jest to zwyczajnie kwestia semantyki, która wciąż może prowadzić do prawdziwych wyroków skazujących na więzienie.
Conversation therapy and other such forms of treatment can only supplement other forms of punishment, such as prison.
Psychoterapia oraz podobne formy terapii mogą stanowić uzupełnienie innych kar, takich jak więzienie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can a"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik

Przykłady użycia - "can a" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishIn exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishEpoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
Epoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.
EnglishIt can borrow against the total amount of dollars in circulation in the world.
Może zaciągać pożyczki w stosunku do całkowitej sumy dolarów w obiegu na świecie.
EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishAcquiring data that can be interpreted as such is one of the Commission's goals.
Zdobycie danych, które mogą być zinterpretowane, jest jednym z celów Komisji.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
To kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishAccess to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Dostęp do różnych źródeł finansowania może pomóc w pokonaniu trudności finansowych.
EnglishThe dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
W przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.