EN camp
volume_up
{rzeczownik}

camp
The only viable camp for Lebanon is the camp of Lebanon itself.
Jedynym realnym obozem dla Libanu jest obóz libański.
And then Camp Four is the highest camp; that's 3,000 feet short of the summit.
I obóz czwarty, najwyższy, 900m od szczytu.
In addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.
Ponadto na pustyni Negew uruchomiono duży obóz internowania.
camp (też: bivouac, camping)
And I decided that living in a van for a year to do this would be like one long camping trip.
Myślałam, że mieszkanie w vanie będzie jak wielki biwak.
And when I came at age 22 to live on Fernandina, let me just say, that I had never camped before.
Zanim w wieku 22 lat przybyłam zamieszkać na Fernandinie, nie miałam okazji pojechania na biwak.
I bet most of us have experienced at some point the joys of less: college -- in your dorm, traveling -- in a hotel room, camping -- rig up basically nothing, maybe a boat.
Założę się, doświadczyliście kiedyś radości z posiadania małego dobytku, na studiach: w akademiku, podróżując: w pokoju hotelowym, na biwaku: robiło się coś z niczego, nawet łódkę.
camp (też: supply train)

Przykłady użycia - "camp" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;
EnglishWe are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.
EnglishAnd the cloud of Jehovah was over them by day, when they set forward from the camp.
A obłok Pański szedł nad nimi we dnie, gdy się ruszali z stanowiska.
EnglishThe political stalemate between Hamas and Fatah and the President Abu Mazen camp continues.
Trwa polityczny pat między Hamasem a Fatahem i obozem prezydenta Abu Mazena.
EnglishIn the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.
W krajach byłego bloku komunistycznego nadrzędna była zasada nieinterwencji.
EnglishAt the same time, I would like to welcome the victory won by the pro-Europe camp in Ireland.
Jednocześnie chciałbym pogratulować zwycięstwa proeuropejskiemu stronnictwu w Irlandii.
EnglishThis is a priority in our programme, as is strengthening camp management skills.
Jest to jeden z priorytetów naszego programu; innym jest zwiększenie zdolności zarządzania obozami.
EnglishThe burden of proof now lies in the camp of the Member States and of non-European backers.
Ciężar dowodowy leży teraz po stronie państw członkowskich, a nie pozaeuropejskich stronników.
EnglishBut I took this photograph in a toilet at the back of a tent in the eco-camp in the jungle in Assam.
Ale to zdjęcie zrobiłam w toalecie na tyłach namiotu w eko-kampie w dżungli w Assam.
EnglishThis is from a game called "Food Force," which is a game that teaches children how to run a refugee camp.
Gra pod tytułem "Food Force," która uczy dzieci zarządzania obozem dla uchodźców.
EnglishAfterwards, the camp -- just having the camp -- increases immunization from six percent to 17 percent.
Później, w miejscach gdzie tylko ułatwiono dostęp, liczba szczepień wzrosła z 6 do 17.
EnglishThe European Union has been calling for the closure of the detention camp at Guantánamo Bay for many years.
Unia Europejska nawołuje od wielu lat o zamknięcie więzienia w Zatoce Guantánamo.
EnglishIt is sometimes referred to as Prisoner of War Camp Number 334, and it is where the Lakota now live.
Czasem nazywa się go Obozem dla Jeńców Wojennych nr 334. ~~~ Właśnie tam żyją dziś Lakoci.
EnglishIn actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Port-au-Prince jest w istocie rzeczy wielkim obozem uchodźców.
EnglishAs I said this weekend at Camp David, open societies need the rule of law and democracy.
Tak jak powiedziałem w ten weekend w Camp David, otwarte społeczności potrzebują rządów prawa i demokracji.
EnglishThree of the key people in this project, Philip DeCamp, Rony Kubat and Brandon Roy are pictured here.
Trzy kluczowe osoby w tym projekcie, Philip DeCamp, Rony Kubat i Brandon Roy są tutaj pokazane.
EnglishWhen thou goest forth in camp against thine enemies, then thou shalt keep thee from every evil thing.
Gdy się ruszysz z wojskiem naprzeciwko nieprzyjaciołom twoim, strzeż się od wszelkiej złej rzeczy.
EnglishHey, you are talkin ' to the belly flop champ... at Camp Runamuck.
Hej, rozmawiasz z mistrzem żabki... z Camp Runamuck.
EnglishSo, when the logging camp moves, there's nothing left.
Więc kiedy baza opuszcza dany teren, nie zostawia nic za sobą.
EnglishThese are climbers moving up the Lhotse face, that mountain toward Camp Three.