"calm" po polsku

EN

"calm" - polskie tłumaczenie

volume_up
calm {rzecz.}
volume_up
calm {przym.}
PL

"cal" - angielskie tłumaczenie

EN

EN calm
volume_up
{rzeczownik}

In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
W tej gorącej debacie posłowie PPE mojej grupy wzywają o spokój i rozsądek.
Captain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Decyzja kapitana Camary, by nie kandydować, mogłaby przywrócić spokój.
And the third brain system is attachment: that sense of calm and security you can feel for a long-term partner.
Trzeci to przywiązanie: spokój i bezpieczeństwo, odczuwane z wieloletnim partnerem.
calm

Przykłady użycia - "calm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Musimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.
EnglishAre you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Może jesteście czymś spokojniejszym, bardziej powściągliwym i zachowawczym?
EnglishCurrent economic conditions call for calm and sensible action.
Obecne warunki gospodarcze wymagają działań spokojnie podejmowanych i rozsądnych.
EnglishCan I say how delighted I am to be away from the calm of Westminster and Whitehall?
Jestem wniebowzięty mogąc odpocząć od spokoju panującego w Westminister i Whitehall.
EnglishWe must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets.
Musimy uczynić, co w naszej mocy, by chronić wspólną walutę, euro, i uspokoić rynki.
EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
To była podjęta przez Europę próba powiedzenia rynkom światowym "uspokójcie się, moi drodzy”.
EnglishSo, to the UK and to Poland I say, 'Calm down and accept it'.
Wielkiej Brytanii i Polsce, więc mówię: "uspokójcie się i zaakceptujcie ten Traktat”.
EnglishI usually have to just like try to calm down and take a deep breath.
Zazwyczaj wystarczy spróbować się uspokoić i wziąć głęboki oddech.
EnglishThe European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
Unia Europejska musi uczynić, co w jej mocy, aby pomóc w zapewnieniu zwycięstwa spokoju i rozwagi.
EnglishTension is heightened in an atmosphere that is anything but calm and is full of geopolitical comparisons.
Napięcie rośnie, gdy w atmosferze niepokoju pojawiają się porównania geopolityczne.
EnglishAnd he awoke, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.
A on ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne, i uśmierzyły się, i stało się uciszenie.
EnglishTake care if you are using any medicines that calm you down (have a sedative effect) or if you drink alcohol.
ostroż ć przypadku stosowania leków, które mogą noś w wywoływać sennoś, a takż ć e
EnglishWe believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
Wierzymy, że tak podtrzymywane próby dyplomatyczne są podstawą do uspokojenia tych dwóch krajów.
EnglishI think that we should send a message of calm and stability to the agricultural sector at this time.
Myślę, że powinniśmy w tej chwili przekazać sektorowi rolnemu wiadomość o spokoju i stabilności.
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Właśnie taką pułapkę na nas zastawia, a wszystko, co możemy powiedzieć obu stronom, to "uspokójcie się!”.
English(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
(FR) Panie przewodniczący! Ja również chciałabym skomentować kwestię spokoju i porządku w trakcie naszych prac.
EnglishHe maketh the storm a calm, So that the waves thereof are still.
Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich.
EnglishAfter a period of relative calm, President Lukashenko is again using force against opposition activists.
Po okresie względnego spokoju, prezydent Łukaszenka ponownie używa siły wobec działaczy opozycyjnych.
EnglishI agree that we should conduct cross-border checks, if only to calm the population.
Zgadzam się, że powinniśmy przeprowadzić kontrole transgraniczne, nawet jeżeli wyłącznie w celu uspokojenia społeczeństwa.