"bureau" po polsku

EN

"bureau" - polskie tłumaczenie

volume_up
bureau {rzecz.}
PL

"buc" - angielskie tłumaczenie

EN bureau
volume_up
{rzeczownik}

bureau (też: cabinet, office)
And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
Please ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Proszę zadbać o to, aby biuro nie pozwoliło na powtórzenie tej sytuacji.
The Bureau considered the matter yesterday.
Biuro rozpatrzyło tę sprawę w dniu wczorajszym.
bureau (też: agency, news agency, office)
And the Government Research Bureau brought representatives together and told them that this is something that has to be done.
Więc rządowa agencja ds. rozwoju zgromadziła przedstawicieli firm i powiedziała, że coś trzeba z tym zrobić. ~~~ I zrobili.
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jednym z powodów jest to, że sieci informacyjne zredukowały o połowę liczbę swych zagranicznych agencji informacyjnych.
Many other information sources exist at national level, such as automobile clubs, motor insurance bureaux, claims settlement agencies and others.
Na szczeblu krajowym istnieje wiele innych źródeł informacji, takich jak organizacje motoryzacyjne, biura ubezpieczeń komunikacyjnych, agencje pomagające w dochodzeniu roszczeń i inne.
Urząd Dozoru Technicznego

Przykłady użycia - "bureau" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Byłbym wdzięczny, gdyby Prezydium udzieliło informacji na temat koniecznych środków.
EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Czy zatem moglibyśmy ustalić z Prezydium, jak można ten czas zagwarantować?
EnglishHe works on mostly music videos and commercials with his company, The Directors Bureau.
On i jego firma, The Directors Bureau, zajmują się głównie wideoklipami i reklamą.
EnglishThe Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
Prezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia.
EnglishThis morning I called an emergency meeting of the Bureau to discuss the situation.
Dziś rano zwołałem nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Parlamentu, aby omówić tę sytuację.
EnglishI believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Uważam, że pierwotna sugestia Prezydium przewidująca wzrost o 5,2 % była zbyt daleko idąca.
EnglishYour comments will be passed on to the Bureau meeting this afternoon.
Pańskie uwagi zostaną przekazane na posiedzenie Prezydium dzisiaj po południu.
EnglishThe Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Prezydium mogłoby łaskawie nie sprawiać posłom kłopotów z tego powodu.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Przedstawię tę kwestię Prezydium, ponieważ wymaga ona wyjaśnienia.
EnglishIt is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
To nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.
EnglishThis has been controversial and discussed this morning in the enlarged Bureau.
Jest to kontrowersyjna decyzja, która była omawiana dziś na posiedzeniu poszerzonego prezydium.
EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Chciałbym poprosić Prezydium o znalezienie polubownego rozwiązania kwestii koordynatorów.
EnglishWe will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Na następnym posiedzeniu Prezydium rozważymy, co pan poseł powiedział.
EnglishIt was a written request submitted to the Bureau of the European Parliament.
To był wniosek, który wpłynął pisemnie do Prezydium Parlamentu.
EnglishOn Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
W poniedziałek wieczór odbyliśmy spotkanie Biura, a dzisiaj będziemy mieć kolejne spotkanie.
EnglishYesterday, there was a meeting of the Conference of Presidents, and also a meeting of the Bureau.
Wczoraj było posiedzenie Konferencji Przewodniczących, a także posiedzenie Prezydium.
EnglishI would ask you again to raise this matter with the Bureau.
Chciałbym jeszcze raz prosić Pana o przedyskutowanie tej sprawy z Prezydium.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Podniósł Pan bardzo poważny zarzut i Prezydium zbada go.