EN to bring
volume_up
[brought|brought] {czasownik}

1. ogólne

This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
Porozumienie to pokazuje, że dialog społeczny może przynieść konkretne rezultaty.
This effort can bring tangible political and economic benefits.
Ten wysiłek może przynieść istotne korzyści polityczne i gospodarcze.
We are talking about matters that can genuinely bring people relief.
Rozmawiamy o sprawach, które rzeczywiście mogą przynieść ludziom ulgę.
volume_up
wnieść {czas. dk}
Let us try to bring our EU know-how to bear in climate policy.
Spróbujmy wnieść to nasze unijne know-how w politykę klimatyczną.
Not all initiatives gain sufficient support, but they can bring new perspectives to the debate.
Nie wszystkie inicjatywy zyskują wystarczające poparcie, ale mogą wnieść do debaty nowe perspektywy.
They even can bring with them some financing.
Mogą nawet wnieść ze sobą nieco dofinansowania.
to bring (też: to bring by vehicle)
volume_up
przywieźć {czas. dk}
Their task was to bring bits home for our boffins to play about with.
Ich zadaniem było przywieźć fragmenty, aby nasi naukowcy mogli się nimi pobawić.
So, this is for the best humanoid, and we would like to bring this for the very first time, to the United States next year, so wish us luck.
Chcemy po raz pierwszy przywieźć go do USA, za rok, więc życzcie szczęścia.
All we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Prosimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
Keep the booklet safe and bring it with you each time you visit your doctor.
Należy przechowywać książeczkę w bezpiecznym miejscu i przynosić ze sobą na każdą wizytę do lekarza.
You can each decide whether to bring your documents or not - it is up to the individual to choose.
Decyzja czy przynosić swoje dokumenty czy nie zależy od państwa - to indywidualny wybór.
Wkrótce zaczęło to przynosić efekty.
We should also bring new ideas for mutually beneficial cooperation.
Powinniśmy również wnosić nowe koncepcje dotyczące korzystnej dla obu stron współpracy.
They can bring cases of this nature before the European Court of Human Rights under Article 6.
Mogą oni wnosić sprawy tego typu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w trybie art. 6.
On the contrary, even if they do not bring chaos to this issue, they do bring less light.
Wręcz przeciwnie, nawet jeśli nie wnoszą chaosu do tego zagadnienia, to zaciemniają sytuację.
to bring (też: to conduct to)
Kto pozwolił go przyprowadzić do domu?
Then Nebuchadnezzar in [his] rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
Tedy Nabuchodonozor w popędliwości i w gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
I greatly regret the fact that our President of this Parliament, who was at the meeting, failed to rein them in and bring them to order.
Bardzo żałuję, że obecny na spotkaniu przewodniczący naszego Parlamentu nie potrafił zapanować nad tymi osobami i przyprowadzić je do porządku.
to bring
volume_up
przywozić {czas. ndk}
I mean, what does somebody with all these outfits bring with her?
Co przywozi właścicielka tylu ubrań?
Many of us tried, but the lifts here in the building are not capable of bringing our colleagues down from the upper floors in time.
Wielu z nas próbowało to zrobić, ale windy w tym budynku nie są w stanie przywozić naszych kolegów na dół z górnych pięter na czas.
Mr President, you are bringing an optimistic message from Azerbaijan and Turkmenistan.
Panie Przewodniczący! Przywozi Pan optymistyczne wieści z Azerbejdżanu i Turkmenistanu.
to bring (też: to deliver)
volume_up
dowieźć {czas. dk}
The car that was supposed to bring me to the European Parliament was over half an hour late, and I would request that this excuse be placed on record.
Ponieważ samochód, który miał mnie dowieźć do Parlamentu Europejskiego, spóźnił się o ponad pół godziny, proszę o uwzględnienie tego usprawiedliwienia.
to bring
volume_up
podwieźć {czas. dk}
to bring (też: to deliver)
to bring (też: to fetch, to fetch in)
Because what about the students that wouldn't come to you, necessarily, who don't have really active parents that are bringing them in, or aren't close enough?"
Co zrobić ze studentami, którzy nie przyjdą do was, których rodzice sami nie przyprowadzą, lub mieszkają za daleko.
to bring
volume_up
podwozić {czas. ndk}
to bring
volume_up
przywlec {czas. dk}
to bring (też: to drag)
volume_up
przywlekać {czas. ndk}
(DE) Mr President, it is sad that I have to bring this up in plenary.
To smutne, że muszę tę sprawę poruszać na sesji plenarnej.
You will only bring our citizens with you on this journey if those issues are addressed at the WTO.
Będziecie państwo mogli cieszyć się poparciem obywateli w tym procesie tylko wtedy, gdy kwestie te będą poruszane na forum Światowej Organizacji Handlu.
Damn!" (Laughter) And she's bringing me in with a slight salsa movement.
A niech to!" (Śmiech) A ona nakierowuje mnie, poruszając się przy tym, jakby salsę tańczyła.

2. "to sb/sth"

to bring
volume_up
dostawić {czas. dk} (do kogoś/czegoś)
This will ensure greater security of energy supplies and may bring about a limitation of energy prices by increasing competition.
Zapewni to większe bezpieczeństwo dostaw energii i może sprzyjać ograniczeniu jej cen przez zwiększenie konkurencji.
These are the dark pools where global supply chains begin -- the global supply chains, which bring us our favorite brand name products.
To ciemne plamy, gdzie rodzi się światowy łańcuch dostaw -- łańcuch dostaw, który dostarcza nam nasze ulubione markowe produkty.
We do not believe that these support measures and payments will help to bring increased security of food supply to developing countries in the long term.
Nie wierzymy, że te środki wsparcia i płatności przyczynią się w długiej perspektywie do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw żywności do krajów rozwijających się.
to bring (też: to take)
volume_up
dostawiać [dostawiam|dostawiałbym] {czas. ndk} (do kogoś/czegoś)

Przykłady użycia - "to bring" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishUsing saline injection, bring the final volume of eluate solution to 1.0 ml.
Rozcieńczyć końcowy roztwór za pomocą soli fizjologicznej do objętości 1, 0 ml.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Prosimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
To nadal jedyny rząd, który jest w stanie zapewnić w Somalii pewną stabilność.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishI convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
EnglishI also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.
Uważam również, że musimy okazać w związku z tą kwestią więcej odwagi i ambicji.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishWe shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Albo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishFirst of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
Po pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
EnglishMoreover, it will bring its inhabitants increased security and prosperity.
Ponadto przyczyni się to do zwiększenia dobrobytu i bezpieczeństwa mieszkańców.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy