"brethren" po polsku

EN

"brethren" - polskie tłumaczenie

PL

EN brethren
volume_up
{rzeczownik}

1. "in organization"

brethren
volume_up
brać {f.} [żart.]
And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren.
A jeśliby i braci nie miał, tedy dacie dziedzictwo jego braci ojca jego.
And of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
A z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich sześć set i dziewięćdziesiąt.
These were the chiefs of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
Cić byli przedniejsi z kapłanów i z braci swych, za dni Jesuego.

Przykłady użycia - "brethren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
Englishof the sons of Kohath, Uriel the chief, and his brethren a hundred and twenty;
Z synów Kaatowych: Uryjela przedniejszego, i braci jego sto i dwadzieścia,
Englishof Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
Nad Judowem Elihu z braci Dawidowych; nad Isascharowem Amry, syn Michaelowy;
EnglishThere were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died childless;
Było tedy siedm braci, z których pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek.
EnglishAbraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.
Englishand Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.
A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
EnglishJehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye?
Tedy Jehu znalazł u braci Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzekł: Któście wy?
Englishfor the two and twentieth to Giddalti, his sons and his brethren, twelve:
Dwudziesty i wtóry na Gieddaltego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
EnglishAnd of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
A z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich sześć set i dziewięćdziesiąt.
Englishof the sons of Elizaphan, Shemaiah the chief, and his brethren two hundred;
Z synów Elisafanowych: Semejasza przedniejszego, i braci jego dwieście.
EnglishAnd if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
A jeśliby nie miał i córki, tedy dacie dziedzictwo jego braci jego.
EnglishSalute Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brethren that are with them.
Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena i braci, którzy są z nimi.
EnglishPeace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
EnglishSalute the brethren that are in Laodicea, and Nymphas, and the church that is in their house.
Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego.
EnglishI am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
EnglishThese were the chiefs of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
Cić byli przedniejsi z kapłanów i z braci swych, za dni Jesuego.
EnglishFor my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
Dla braci moich i dla przyjaciół moich teraz ci będę żądał pokoju.
EnglishAnd if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren.
A jeśliby i braci nie miał, tedy dacie dziedzictwo jego braci ojca jego.
EnglishAnd when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.
A usłyszawszy to oni dziesięciu, rozgniewali się na onych dwóch braci.
Englishbut Paul choose Silas, and went forth, being commended by the brethren to the grace of the Lord.
Ale Paweł obrawszy sobie Sylę, wyszedł, będąc poruczony łasce Bożej od braci: