"to break up" po polsku

EN

"to break up" - polskie tłumaczenie

EN to break up
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to break up (też: to break)
volume_up
połamać {czas. dk}
to break up
to break up
to break up
volume_up
zerwać {czas. dk} (z kimś)
to break up
volume_up
zrywać {czas. ndk} (z kimś)
to break up

2. "relationship"

to break up
volume_up
zerwać {czas. dk} (ze sobą)

Przykłady użycia - "to break up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was really great when it started to break up all of the curatorial text.
Naprawdę fantastycznie było, gdy zaczęły się rozpadać teksty kuratorów.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Nie chciałbym niszczyć tej radosnej atmosfery.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.
EnglishThis was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Chodziło o rozbicie i zniszczenie związku zawodowego "Solidarność”.
EnglishAt the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms.
Jednocześnie środki te z pewnością doprowadziłyby do organizacyjnego rozpadu gospodarstw rolnych.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nie możemy pracować na rzecz zjednoczenia Europy tutaj, a poza naszymi granicami zachęcać do rozpadu Chin.
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Sł
EnglishDo not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.
tabletek wilgotnymi rę koma, ponieważmogą ulec rozpadowi. one
EnglishAnd you find other things, and you break that up, and you haul those away.
Znajdujecie kolejne rzeczy, rozbijacie je i wynosicie.
EnglishAfter 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.
Po 1985, przed rozpadem Związku Radzieckiego, zaczęliśmy się rozbrajać, jeśli chodzi o broń nuklearną.
EnglishKosovo is the symbol of this enterprise of political break-up.
Kosowo jest symbolem tego politycznego rozłamu.
EnglishFor thus saith Jehovah to the men of Judah and to Jerusalem, Break up your fallow ground, and sow not among thorns.
Albowiem tak mówi Pan mężom Judzkim i Jeruzalemskim: Poorzcie sobie nowinę, a nie siejcie na cierniu;
EnglishFurther break-up of Afghanistan may lead to 'Somalisation' of the country and its division amongst the fighting tribes.
Dalsze rozbicie Afganistanu może doprowadzić do somalizacji państwa i podziału na walczące plemiona.
EnglishWe are all aware how cruel the wars were which resulted in the break-up of Yugoslavia and divided this region.
Wszyscy mamy świadomość, jak okrutne były wojny, które wyniknęły z rozpadu Jugosławii i które podzieliły ten region.
EnglishIt shows how you make one holistic form, like the car industry, and then you break up what you need.
Pokazuje jak tworzyć spójną holistyczną formę, podobnie jak w przemyśle samochodowym, a wtedy rozbijasz ją na potrzebne części.
EnglishThat would pave the way for the Council to reconsider this matter and to possibly break up the existing qualified minority.
W ten sposób Rada mogłaby ponownie rozpatrzyć tę sprawę i być może przełamać obecną mniejszość kwalifikowaną.
EnglishHere is a country that has not really moved forward in terms of political rights since the break-up of the Soviet Union.
Jest to kraj, który od momentu rozpadu Związku Radzieckiego nie zrobił żadnego postępu w kwestii praw politycznych.
EnglishThe markets are speculating on a euro break-up.
EnglishThis is useful if you want to break up an idea, text or set an image apart from text in your document.
Jest to przydatne, jeśli chcesz oddzielić w dokumencie dwie pojęciowo różne części, tekst lub wstawić obraz, oddzielając go od tekstu.