"branding" po polsku

EN

"branding" - polskie tłumaczenie

PL

"branding" - angielskie tłumaczenie

EN

branding {rzeczownik}

volume_up
1. marketing
PL

branding {męski}

volume_up
1. marketing
branding (też: kreowanie marki)

Przykłady użycia - "branding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd because the government would be funding it, it would be co-branding these services.
A ponieważ finansowałby to rząd, rząd również firmowałby tę pomoc.
EnglishHere are some important metrics that show whether your branding campaign is successful:
Oto istotne dane, które pokazują, czy Twoja kampania budująca świadomość marki jest skuteczna:.
EnglishThis is the way in which these people work, by branding their political opponents as monsters.
Właśnie tak działają ci ludzie - piętnując swoich przeciwników politycznych jako potwory.
EnglishThis includes, firstly, genuine authorisation for multi-branding.
Obejmuje to, po pierwsze, rzeczywiste upoważnienie do multibrandingu.
EnglishWe have the problem of different national regulations if only single branding remains.
Mamy problem różnych przepisów krajowych w przypadku, gdy pozostanie sprzedaż wyłącznie jednej marki.
EnglishHowever, branding a whole nation like this is unacceptable.
Jednakże piętnowanie całego narodu w ten sposób jest niedopuszczalne.
English. ~~~ A bad sort of branding thing, or whatever.
To coś w rodzaju błędu marketingowego, ale nieważne.
EnglishAnd so from a branding perspective, they got a lot right.
EnglishSo Al, I actually think I'm rather good at branding.
Tak sobie myślę, Al, że jestem niezły w brandingu.
EnglishMost advertisers with branding goals are primarily concerned with creating brand awareness.
Większość reklamodawców stawiających sobie cele związane z budowaniem świadomości marki skupia się przede wszystkim na jej popularyzacji.
EnglishBranding campaigns have a unique goal: to raise awareness and visibility of your product, service, or cause.
Kampanie budujące świadomość marki mają jasno wyznaczony cel: popularyzację i rozpowszechnienie produktu, usługi lub idei.
EnglishThe resources allocated have been minuscule compared to the resources behind a lot of branding in the market in general.
Zasoby dedykowane były malutkie w porównaniu z zasobami stojącymi za olbrzymią promocją marek ogólnie na rynku.
EnglishLet me stress that multi-branding exists - and will continue to exist - where market reality calls for it.
Pozwolę sobie podkreślić, że sprzedaż wielu marek jest faktem - i nadal nim pozostanie - tam, gdzie wymagają tego realia rynku.
EnglishIt was a worldwide branding campaign.
EnglishBut they can be especially important in branding campaigns, because they represent how many customers actually laid eyes on your ad.
Są jednak szczególnie ważne w przypadku kampanii budujących świadomość marki, gdyż pokazują, ilu klientów faktycznie zobaczyło reklamę.
EnglishThose of you who are good at branding, I'd love to get your advice and help on how to say this in a way that connects with the most people.
Od tych z Was, którzy są dobrzy w kreowaniu marek, Chciałbym porady i pomocy, co do tego jak mówić o tym w sposób, zrozumiały dla wszystkich.
EnglishConversions can help you see whether your ads are driving branding-related visitor behavior you think is valuable, such as sign-ups or page views.
Konwersje umożliwiają sprawdzenie, czy reklamy powodują pożądane przez Ciebie zachowania użytkowników związane z promowaniem marki, takie jak rejestracja lub wyświetlenie strony.
English. ~~~ Because if you sit a long time in summer in shorts, you will walk away with temporary branding of the story element on your thighs.
Zaletą tej ławki jest to, że jeśli latem siedzisz na niej w krótkich spodenkach odejdziesz z tymczasowym oznakowaniem elementu historii na twoich udach.
English. ~~~ I like "climate crisis" instead of "climate collapse," but again, those of you who are good at branding, I need your help on this.
Powinniśmy przemianować globalne ocieplenie, jak wielu z was proponowało Kryzys klimatu podoba mi się bardziej niż załamanie klimatu.
EnglishTherefore, rather than what the President of the Commission, Mr Barroso, has called a 'flagship' of European research, the EIT will try to be a label branding European research.
Zatem zamiast - według słów przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso - być "okrętem flagowym” badań europejskich, EIT będzie usiłował być markowym znakiem tych badań.