EN bound
volume_up
{rzeczownik}

bound (też: heist, hop, jump, leap)
At the same time, we could also ensure airports do not arbitrarily raise their charges in an untransparent manner and, as is often done, by leaps and bounds.
Jednocześnie pozwoliłoby to nam także zapewnić, by porty lotnicze nie podnosiły arbitralnie wysokości opłat w sposób nieprzejrzysty oraz, jak to często ma miejsce, skokowo.
bound (też: caper, leap, pounce)
volume_up
sus {m.}

Przykłady użycia - "bound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSince doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.
Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.
EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
EnglishSuch as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,
Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,
EnglishWe are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.
Zawsze kierujemy się uczciwością we wszystkich sprawach, w tym i w tej, pani baronesso.
EnglishOlanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wi e si głównie z albuminami oraz α1- kwa n glikoprotein.
EnglishThis means that, in the European Union, we remain bound by the principle of unanimity.
Oznacza to, że w Unii Europejskiej nadal obowiązuje zasada jednomyślności.
Englishsaying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.
Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Euro było od samego początku kompletnie chybioną, skazaną na klęskę koncepcją.
EnglishWe are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.
EnglishThou hast set a bound that they may not pass over; That they turn not again to cover the earth.
Zamierzyłeś im kres, aby go nie przestępowały, ani się wracały na okrycie ziemi.
EnglishWe are duty bound to answer their day-to-day concerns and their anxieties over the future.
Jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na ich codzienne troski i ich niepokój o przyszłość.
EnglishWell, my belief is that it works because scientists are a community bound together by an ethics.
Cóż, ja uważam, że to działa, bo naukowcy są społecznością powiązaną przez etykę.
EnglishThe Doha Round was originally bound to the Millennium Development Goals.
Pierwotnie rudna dauhańska powiązana była z milenijnymi celami rozwoju.
EnglishThe question as to whether this is necessary and useful is bound to arise in such a situation.
Naturalnie, że w takiej sytuacji stawia się pytanie, czy to jest potrzebne i celowe.
EnglishThat is a utopia that is bound to result in a shortage of goods and services of suitable quality.
To jest utopia, która musi wytworzyć deficyt dóbr i usług odpowiedniej jakości.
EnglishThis is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer.
Czyli niewątpliwie odbędzie się to bezpośrednio lub pośrednio kosztem podatnika brytyjskiego.
Englishand they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.
I związawszy go, wiedli i podali Ponckiemu Piłatowi, staroście.
EnglishAnd if they be bound in fetters, And be taken in the cords of afflictions;
A jeźliby byli okowani w pęta, albo uwikłani powrozami utrapienia:
EnglishAnd she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window.
Tedy je wypuściła, i poszli; i uwiązała sznur czerwony w onem oknie.
EnglishHowever, I feel bound to state that the Commission's statement is extremely unsatisfactory.
Czuję się jednak zmuszony stwierdzić, że oświadczenie Komisji jest wielce niezadowalające.