EN blow
volume_up
{rzeczownik}

blow (też: hit, stroke, body blow, pop)
That strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
To zadaje cios podstawowej pewności, której potrzebuje Unia Europejska.
Scrapping market instruments would be a serious blow to our agriculture.
Eliminacja instrumentów rynkowych zadałaby naszemu rolnictwu dotkliwy cios.
This would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Byłby to kolejny okropny cios godzący w poziom życia ludzi pracy.
blow (też: puff)

Przykłady użycia - "blow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEvery time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Za każdym razem, gdy pojawia się szansa na polityczną Europę, zawalamy sprawę!
EnglishYou blow in and out ... ~~~ You do that, you get lightheaded, you get tingling.
Mocno wdychasz i wydychasz... Robisz to i dostajesz dreszczy, mrowienia.
EnglishAnd now he's here today to unnerve me so that when Orrin comes to town, I will blow it.
A dzisiaj jest tutaj by mnie wnerwić, żebym jak przyjedzie Orrin, dał ciała.
EnglishHe caused the east wind to blow in the heavens; And by his power he guided the south wind.
Obrócił wiatr ze wschodu na powietrzu, a przywiódł mocą swą wiatr z południa;
EnglishAnd when ye blow an alarm, the camps that lie on the east side shall take their journey.
Gdyby zaś zatrąbiono głos przerywając, tedy się ruszy obóz leżących na wschód słońca.
Englishif, when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;
A on widząc miecz przychodzący na onę ziemię, zatrąbiłby w trąbę i przestrzegłby lud,
EnglishHe sendeth out his word, and melteth them: He causeth his wind to blow, and the waters flow.
Posyła słowo swoje, i roztapia je; powienie wiatrem swym, a rozlewają wody.
EnglishOn our doorstep, on the other side of the Mediterranean, a wind of freedom has started to blow.
Nieopodal nas, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, poderwał się wiatr wolności.
EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportacje z 1941 roku były druzgocącym ciosem dla demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
Englishif you have recently given birth, fallen, or suffered a blow to the body or head
przebyty ostatnio poród, upadek lub inny uraz ciała lub głowy;
EnglishShe would've been hurt and stunned by the blow but not killed, certainly not immediately.
Podmuch ogłuszył ją i zranił ale nie zabił, a z pewnością nie od razu.
EnglishThere were after those two teacup things, which you were good enough not to blow up.
Byli tam z powodu tego czegoś w kształcie dwóch filiżanek, co nie było warte dla was wysadzenia.
EnglishRelations between the EU and Russia suffered a great blow last year.
W stosunkach między UE a Rosją nastąpił w zeszłym roku ogromny wstrząs.
EnglishI think it would deal a crippling blow to their vibrant activities.
Myślę, że stanowić to będzie znaczną przeszkodę w realizowaniu ich dynamicznych działań.
EnglishBut when the assembly is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Ale gdy zwoływać lud będziecie, trąbić będziecie, a nie będziecie przerywać.
EnglishThe sentence imposed on Sam Rainsy, which is by no means the first, is another blow to the opposition.
Wyrok na Sama Rainsy'ego, zresztą nie pierwszy, jest kolejnym ciosem w opozycję.
EnglishRemove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thy hand.
Zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto, żeś to ty uczynił.
EnglishHuman rights were dealt a heavy blow at the time of the presidential elections in December 2010.
Prawa człowieka były poważnie łamane podczas wyborów prezydenckich w grudniu 2010 roku.
EnglishThe date of 31 December is not as fatal a blow as the one you dealt.
Data 31 grudnia nie jest tak beznadziejna jak ta, do której dążycie.
EnglishBut I kept writing bad poetry, and he didn't blow up the math building, but he went to Cuba.
Ale ja dalej pisałam straszną poezję, a on nie wysadził tego budynku, tylko wyjechał na Kubę.