EN blood
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

blood
If blood comes into the syringe, the needle has entered a blood vessel.
Jeśli do strzykawki napływa krew, igła została wkłuta do naczynia krwionośnego.
Blood: decrease of blood circulating cells (red and white) and platelets.
Krew: zmniejszenie liczby krążących komórek krwi (czerwonych i białych) oraz płytek krwi.
We take the blood sample and do the blood work and hair work on the mice.
Pobieramy próbkę krwi, a następnie badamy krew i sierść z tejże myszki.

2. "breeding, lineage"

Synonimy (angielski) dla "blood":

blood

Przykłady użycia - "blood" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishincreased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
EnglishThis puts the patient at risk of developing blood clots or bleeding problems.
Naraża to pacjenta na ryzyko wystąpienia zakrzepów lub problemów z krwawieniami.
EnglishPharmacotherapeutic group: antihaemorrhagic Blood Coagulation Factor IX; ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwkrwotoczny czynnik krzepnięcia IX; kod ATC:
EnglishSome patients with Gaucher disease have high blood pressure in the lungs (pulmonary
Niektórzy pacjenci z chorobą Gaucher’ a mają podwyższone ciśnienie w naczyniach
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishEpoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production.
Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów.
EnglishThe mean maximum white blood cell concentration of telithromycin was 83±25 mg/ l.
Średnie maksymalne stężenie telitromycyny w krwinkach białych wynosiło 83± 25 mg/ l.
EnglishThe corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.
EnglishBlood products and short-term infusion of concentrated solutions of electrolytes:
Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów:
EnglishIf you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 15, your blood sugar level
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 15
EnglishIf you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 25, your blood sugar level
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 25
EnglishIf you have injected too much Insulin Human Winthrop Comb 50, your blood sugar level
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 50
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność na zakażenia.
EnglishRenal artery stenosis (narrowing of the blood vessels to one or both kidneys).
zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).
EnglishAs a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
W konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
EnglishSerious but very rare side effects include blood clots in the veins or arteries.
Poważnym, lecz bardzo rzadkim działaniem niepożądanym są zakrzepice tętnicze lub żylne.
EnglishIf you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
wystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
Englishblood, urine, heart function, visual and neurological tests) from time to time.
moczu, badanie czynności serca, badanie wzroku i badanie neurologiczne).
EnglishBleeding, partial or complete blocking of blood vessels, reduced blood pressure
krwotok, częściowe lub całkowite zablokowanie naczyń krwionośnych, zmniejszone ciśnienie
EnglishThis allows the Caelyx liposomes to circulate for prolonged periods in the blood stream.
Pozwala to na wydłużenie czasu przebywania liposomów preparatu Caelyx w krążeniu.