EN blank
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "blank":

blank

Przykłady użycia - "blank" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
EnglishThere are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:
Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:.
EnglishHowever, Parliament has not issued a blank cheque with the procedure that we have used here.
Parlament jednak nie dał wolnej ręki w ramach procedury, z której tu korzystamy.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
EnglishI also wish to stress another aspect on which we often draw a blank.
Pragnę też podkreślić inny aspekt, do którego raczej nie mamy szczęścia.
EnglishFor this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.
EnglishI am going to take 30 seconds because I have two blank pages.
Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.
EnglishAnd all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.
Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.
EnglishAnd people would look at him with a blank look, and they would say, "What are you talking about?
Trzeba szukać wielu idealnych Pepsi". ~~~ Napotykał puste spojrzenia.
EnglishOur support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.
EnglishBan is blank.
MS: Jakimi słowami opisalibyście Ban? ~~~ Ban to ...
EnglishThe European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.
Parlament Europejski nie daje panu Barroso i kolegium komisarzy nieograniczonej swobody działania.
EnglishYet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.
EnglishA new blank section will appear for you to drop the app into.
Po pojawieniu się nowej pustej sekcji upuść w niej aplikację.
EnglishThere should be no public funds or blank cheques for the car industry, as it now is.
Fundusze publiczne i czeki in blanco nie powinny być przeznaczane, jak ma to miejsce teraz, na przemysł samochodowy.
EnglishBecause the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.
Wszyscy bowiem bardzo się obawiamy wręczać Komisji czek in blanco.
EnglishThe "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
"Czysta tablica" była znaczącym założeniem XX wieku.
EnglishSo there will be no 'blank cheque': I abstained.
Dlatego nie będziemy mieli do czynienia z żadnym "czekiem in blanco”. Wstrzymałam się od głosu.
EnglishIt is not a blank cheque for copyright holders.
Nie jest to czek in blanco na użytek posiadaczy praw autorskich.
EnglishWe are issuing a blank cheque today and we require the necessary transparency in how this money is being spent.
Dziś wystawiamy czek in blanco i wymagamy niezbędnej przejrzystości procesu wydawania tych pieniędzy.