"bishops" po polsku

EN

"bishops" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
bishop {rzecz.}
PL

EN bishops
volume_up
{liczba mnoga}

bishops
volume_up
biskupi {męskoos.}
It is a totally incomprehensible law that says that Orthodox priests, bishops and patriarchs must be Turkish citizens.
Zupełnie niezrozumiałe jest prawo, które stanowi, że ortodoksyjni księża, biskupi i patriarchowie muszą być obywatelami tureckimi.
Reconciliation and mutual apology are in our common interest: Slovak and Hungarian Catholic bishops led by example in Ostrihom last year.
Zależy nam na porozumieniu i wzajemnych przeprosinach: słowaccy i węgierscy biskupi Kościoła Katolickiego dali nam przykład takiego postępowania w ubiegłym roku w Ostrihomie.

Przykłady użycia - "bishops" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn December, we had the chance to meet the Iraqi bishops who were visiting the European Parliament.
W grudniu mieliśmy okazję spotkać się z irakijskimi biskupami, którzy odwiedzali Parlament Europejski.
EnglishIn the Vatican last week the Pope welcomed members of the Hungarian Conference of Catholic Bishops.
W ostatnim tygodniu w Watykanie papież przywitał uczestników węgierskiej Konferencji Biskupów Katolickich.
EnglishSecondly, could you push for a list to be drawn up of the priests, nuns and bishops who have been arrested?
Po drugie, czy Rada mogłaby wywrzeć nacisk, apelując o sporządzenie listy aresztowanych księży, zakonnic i biskupów?
EnglishWe remember the visit of the Syriac bishops from Iraq and their tragic accounts of the situation of Christians in Iraq.
Pamiętamy wizytę biskupów irackich obrządku syryjskiego i ich tragiczne relacje o chrześcijanach w Iraku.
EnglishPaul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus that are at Philippi, with the bishops and deacons:
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filipis, z biskupami i z dyjakonami.
EnglishI should like to welcome Monsignor Jorge Ortiga, Archbishop of Braga, together with the bishops and the Portuguese episcopal delegation accompanying him.
Chciałbym powitać księdza Jorgego Ortigę, arcybiskupa Bragi, wraz z biskupami oraz z towarzyszącą mu delegacją portugalskiego episkopatu.
EnglishI mean, even here, yesterday I was walking across the street, and they showed three bishops were executed 500 years ago, right across the street from here.
Nawet tutaj jest historia. ~~~ Wczoraj, kiedy szedłem ulicą, pokazano mi miejsce, gdzie 500 lat temu stracono 3 biskupów, tuż za rogiem.
EnglishYesterday's visit to the European Parliament by bishops from Iraq is proof that we still have a huge problem with the persecution of religious groups.
Wczorajsza wizyta w Parlamencie Europejskim biskupów z Iraku jest dowodem na to, że nadal mamy ogromny problem z prześladowaniami na tle religijnym.
EnglishAs the head of the influential Latin American Bishops Conference, he was considered a possible papal candidate after the death of John Paul II in 2005.
Przewodniczył wpływowej Konferencji Episkopatu Kolumbii, więc jego kandydatura na następcę zmarłego w 2005 r. papieża Jana Pawła II była realnie brana pod uwagę.
English(PL) I would like here, in the European Parliament, to refer to the statement made by Polish and German bishops on the 70th anniversary of the outbreak of World War II.
(PL) Chciałbym tu, w Parlamencie Europejskim, nawiązać do oświadczenia biskupów polskich i niemieckich z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
EnglishTake heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the church of the Lord which he purchased with his own blood.
Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.
English(HU) Mr President, when Pope Benedict XVI spoke to the Hungarian bishops regarding the burdensome legacy of the long era of Communist rule, it was most apposite.
(HU) Panie przewodniczący! Gdy papież Benedykt XVI przemawiał do węgierskich biskupów w sprawie trudnej spuścizny po długiej erze rządów komunistycznych, było to zupełnie stosowne.
EnglishIn the last few days in the European Parliament we have been able to meet bishops who have come here from Iraq, from Mosul and Baghdad, to share their experiences.
W tych dniach w Parlamencie Europejskim mogliśmy spotkać biskupów, którzy przyjechali do Parlamentu Europejskiego z Iraku, z Mosulu, z Bagdadu, by podzielić się swoimi doświadczeniami.
EnglishAt the end of October, at the Pope's invitation, we will have the opportunity, the privilege even, to speak at the 12th Ordinary Assembly of the World Synod of Bishops in the Vatican.
Z końcem października, na zaproszenie papieża, będziemy mieli możność, a nawet przywilej, przemawiania podczas 12-tego Zgromadzenia Zwyczajnego Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.
EnglishIn the interest, therefore, of the good of our common future, we should take careful note of the warnings and recommendations which are found in the joint statement of the Polish and German bishops.
Kierując się zatem dobrem naszej wspólnej przyszłości należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i wskazania, jakie płyną ze wspólnego polsko-niemieckiego oświadczenia biskupów.