"birth" po polsku

EN

"birth" - polskie tłumaczenie

volume_up
birth {rzecz.}

EN birth
volume_up
{rzeczownik}

birth
To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Poczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.
It was Voltaire who told us: 'Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.'
To Wolter powiedział: "Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”
We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
Nie powinniśmy także zapominać, że w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urodzeń.
birth
The current crisis may give birth to a stronger Europe and Greece may be the midwife of that change.
Obecny kryzys może doprowadzić do narodzenia się silniejszej Europy, a Grecja może być położną tej zmiany.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
The railway fostered the rise of the middle classes, economic development, disintegration of feudal restrictions and the birth of unified nations.
Kolej pobudziła wzrost klasy średniej, rozwój gospodarczy, zniesienie feudalnych ograniczeń oraz narodzenie zjednoczonych narodów.

Przykłady użycia - "birth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.
EnglishBuild our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
EnglishThis is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.
EnglishThus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.
Przyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.
EnglishIt was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.
Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
EnglishIt only started with the birth of modern bureaucracy, and of industrial revolution.
Rozpoczęło się tylko dzięki narodzinom nowoczesnej biurokracji i rewolucji przemysłowej.
EnglishTygacil may interfere with the contraceptive pill (birth control pill).
Lek Tygacil może zakłócać działanie tabletek („ pigułek ”) antykoncepcyjnych.
EnglishIn the year of my birth the Nintendo Entertainment System also went into development.
W roku moich urodzin rozpoczęto pracę nad Nintendo Entertainment System.
EnglishOf the Rock that begat thee thou art unmindful, And hast forgotten God that gave thee birth.
Opoki, która cię spłodziła, zapomniałeś, zapomniałeś Boga, Stworzyciela twego.
EnglishMost (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.
W większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
Rozdzielenie matki i dziecka w więzieniach często następuje już po kilku godzinach od porodu.
EnglishOn average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.
Średnio, obecnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko dobrze po trzydziestce.
EnglishIt was exactly that kind of approach in the past which led to the birth of the current regime.
Dokładnie taka postawa w przeszłości doprowadziła do narodzin obecnego reżimu.
EnglishClofarabine may cause serious birth defects when administered during pregnancy.
Przypuszcza się, że klofarabina stosowana w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.
EnglishYour insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.
pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),
EnglishFrance played an important role in the birth of the modern Czech state.
Francja odegrała ważną rolę w narodzinach nowożytnego państwa czeskiego.
EnglishAfter all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Przecież za narodzinami zmian społecznych stoją ekscytujące idee.
EnglishMrs Rapti, I gave you a little more time because birth always takes a little more time.
Pani Poseł Rapti! Dałem Pani trochę więcej czasu, ponieważ poród zawsze trwa nieco dłużej.
EnglishRibavirin causes serious birth defects when administered during pregnancy.
Rybawiryna stosowana w okresie ciąży wywołuje ciężkie wady wrodzone.