EN bias
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

And this work corrects that bias in our culture, that dehumanizing bias.
A ta praca koryguje tą stronniczość w naszej kulturze, tą dehumanizującą stronniczość.
This is a graph demonstrating the presence of publication bias in studies of publication bias.
Ten wykres pokazuje stronniczość wyników w badaniach zjawiska stronniczości.
On account of this bias, I voted against this report.
Ze względu na taką stronniczość głosowałem przeciwko sprawozdaniu.
bias (też: prejudice)
There is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
W niektórych poprawkach zgłoszonych przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) da się wyczuć pewne uprzedzenie.
bias (też: skew, cant)
The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Tendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.

2. Matematyka

Synonimy (angielski) dla "bias":

bias

Przykłady użycia - "bias" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Ten prosty projekt rozwiąże również większość problemów dotyczących lobbingu.
EnglishThen they said, "Okay let's see if there's any cultural bias here.
Potem powiedzieli, "No dobra, zobaczmy czy jest to jakoś uzależnione kulturowo.
EnglishAnd you'll notice that there's a very heavy bias towards North America and Western Europe.
Zauważycie ogromną przewagę na rzecz Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.
EnglishAnd this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
A to prowadzi nas do drugiego uprzedzenia, które ekonomiści nazywają awersją w stosunku do strat.
EnglishNow to see the bias clearly you need to understand what introversion is.
By to zauważyć, musimy najpierw zrozumieć, czym jest introwertyzm.
EnglishThis agreement has a much greater environmental and social bias than its 1994 predecessor.
Umowa ta ma o wiele silniejszy aspekt środowiskowy i społeczny niż poprzedni dokument z 1994 r.
EnglishIf I were now to say that you are always exemplary, it might be construed as bias.
Gdybym teraz powiedział, że jest pan zawsze wzorem, mogłoby to być odebrane jako stwierdzenie tendencyjne.
EnglishIn order to avoid bias, we should also include the principle of equity as a minimum requirement.
Aby uniknąć stronniczości, powinniśmy również jako minimalny wymóg uwzględnić zasadę słuszności.
EnglishAnd of course the hindsight bias is perfect.
Oczywiście, przy patrzeniu wstecz, widzimy prawidłowe rozwiązania.
English(Laughter) No, it -- well, it has kind of a right-leaning bias.
EnglishOtherwise that would introduce bias.
W przeciwnym razie mogłyby się pojawić wypaczenia.
EnglishThis reveals your real partisan bias.
Obnaża to Wasze prawdziwe wywrotowe nastawienie.
EnglishYou have to separate fact from bias, right.
EnglishIn addition, the objection about the political bias of the composition of the Media Council under this law is totally unfair.
Ponadto sprzeciw wobec jednorodnego politycznie składu rady ds. mediów na podstawie tej ustawy jest całkowicie niesłuszny.
EnglishBut now here's where the bias comes in.
EnglishIn an analysis adjusting for potential bias from unscheduled assessments the hazard ratio for PFS was 0.49 (95 % CI:
W analizie uwzględniającej potencjalne zakłócenia z nieplanowanych ocen częstość ryzyka dla przeżycia wolnego od progresji wynosiła 0, 49 [ 95 % CI:
Englishthe uncritical bias towards the use of biofuels, with their serious consequences that have already been widely demonstrated;
przedstawia się bezkrytyczne nastawienie wobec stosowania biopaliw wraz z ich poważnymi konsekwencjami, które już zostały szeroko dowiedzione;
EnglishI met with one of the development agencies, and they were training prosecutors and judges, which is the normal bias, as opposed to defenders.
Byłam w jednej z agencji ds. rozwoju, gdzie szkolono prokuratorów i sędziów, co jest stronnicze, w przeciwieństwie do obrońców.
Englishbias blind spots
EnglishYou know, I can't promise my child a life without bias -- we're all biased -- but I promise to bias my child with multiple perspectives.
Nie mogę obiecać swojemu dziecku życia bez uprzedzeń -- one dotyczą nas wszystkich, ale mogę obiecać chociaż pokazanie mojemu dziecku wielu różnych punktów widzenia.