"to beware" po polsku

EN

"to beware" - polskie tłumaczenie

EN to beware
volume_up
[bewared|bewared] {czasownik}

Proszę uważać na te próby.
The old men warned us... beware its bite, or we might become a slave to the full moon too.
Staruszek nas ostrzegał... uważajcie na jego ugryzienia, albo staniecie się niewolnikami pełni księżyca.
I realise that the time is up, but Europe's time for shame is not up, it has come back, so beware, ladies and gentlemen.
Uważam, że czas już minął, ale nie minął jeszcze czas na to, żeby Europa się wstydziła, ponieważ temat powrócił, proszę zatem uważać, panie i panowie.
to beware
volume_up
wystrzegać się {czas. zwr. ndk}
While we are trying to sort out the children's problems, we need to beware of demonising parents who are moving.
Kiedy próbujemy rozwiązać problemy dzieci, musimy wystrzegać się demonizowania rodziców, którzy się przeprowadzają.
I would like to warn that we need to beware that the European Commission does not become a product planning authority.
Chciałbym ostrzec, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, w której Komisja Europejska stanie się urzędem planowania wyrobów.
to beware
volume_up
strzec się {czas. zwr. ndk}
The European Union should beware of becoming the accomplice of a regime which shows a complete disregard for human rights.
Unia Europejska powinna strzec się, by nie zostać wspólnikiem reżimu, który okazuje prawom człowieka całkowite lekceważenie.
to beware

Przykłady użycia - "to beware" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.
EnglishBeware lest ye say, We have found wisdom; God may vanquish him, not man:
Ale snać rzeczecie: Znaleźliśmy mądrość; sam go Bóg przekonywa, nie człowiek.
EnglishAnd Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
I rzekł im Jezus: Patrzcie, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów.
EnglishBeware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the concision:
Upatrujcie psy, upatrujcie złych robotników, upatrujcie rozerwanie.
EnglishAnd the angel of Jehovah said unto Manoah, Of all that I said unto the woman let her beware.
I odpowiedział Anioł Pański Manuemu: Wszystkiego, com powiedział żonie twojej, niech się strzeże.
EnglishTherefore, let us beware of the scapegoat phenomenon.
Dlatego wystrzegajmy się podejścia polegającego na szukaniu kozła ofiarnego.
EnglishAnd he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.
Tedy im przykazał, mówiąc: Baczcież, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i kwasu Herodowego.
EnglishBeware lest Hezekiah persuade you, saying, Jehovah will deliver us.
Niech was nie zwodzi Ezechyjasz, mówiąc: Pan nas wybawi.
EnglishNow therefore beware, I pray thee, and drink no wine nor strong drink, and eat not any unclean thing:
Przetoż się teraz strzeż, abyś nie piła wina, i napoju mocnego, i abyś nie jadła nic nieczystego;
EnglishVideo: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.
Wideo: "Beware of Safety" gra rock industrialny.
EnglishWe have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us.
Musimy być czujni, mając się na baczności. "Uwaga!
Englishthen beware lest thou forget Jehovah, who brought thee forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
Strzeżże się, abyś nie zapomniał Pana, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
EnglishBeware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.
A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczem, ale wewnątrz są wilcy drapieżni.
EnglishBut beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;
A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.
EnglishThen understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
EnglishRest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware.
Być może późno, ale staliśmy się czujni i o tym zapewniam panią komisarz, a także przestrzegam następną Komisję.
EnglishWhile we are trying to sort out the children's problems, we need to beware of demonising parents who are moving.
Kiedy próbujemy rozwiązać problemy dzieci, musimy wystrzegać się demonizowania rodziców, którzy się przeprowadzają.
EnglishBeware: democracy does not mean elections.
EnglishI would like to warn that we need to beware that the European Commission does not become a product planning authority.
Chciałbym ostrzec, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, w której Komisja Europejska stanie się urzędem planowania wyrobów.
EnglishThe European Union should beware of becoming the accomplice of a regime which shows a complete disregard for human rights.
Unia Europejska powinna strzec się, by nie zostać wspólnikiem reżimu, który okazuje prawom człowieka całkowite lekceważenie.