"be serious" po polsku

EN

"be serious" - polskie tłumaczenie

EN be serious
volume_up

Brzmi: bądź poważny.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "be serious"

to be czasownik
BE rzeczownik
serious przymiotnik
to serious czasownik

Przykłady użycia - "be serious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishNo serious adverse reactions related to DaTSCAN administration have been reported.
Nie odnotowano poważnych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem DaTSCAN.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
English. - (DE) Madam President, I have serious objections.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Mam poważne zastrzeżenia.
EnglishTo do that, we need to start a really serious dialogue on all those issues.
Aby to osiągnąć, musimy rozpocząć naprawdę poważny dialog na temat tych kwestii.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
EnglishNone of these patients had serious infections associated with the neutropenia.
U żadnego z pacjentów nie stwierdzono ciężkiego zakażenia związanego z neutropenią.
EnglishRarely, the skin rash can be severe and serious (Stevens Johnson syndrome).
Rzadko wysypka może być ciężka i zagrażająca życiu (zespół Stevensa - Johnsona).
Englishif you are being treated for more than one injury following a serious accident
jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku
EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
W Meksyku skala wpływu epidemii na życie publiczne i gospodarcze stała się poważna.
EnglishWe should also give attention to the serious differences on the question of whaling.
Należy zwrócić również uwagę na poważne rozbieżności w kwestii połowów wielorybów.
Englishmay indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
EnglishSubject: Serious infringements of the rules of the common fisheries policy in 2005
Dotyczy: poważnych naruszeń zasad wspólnej polityki rybołówstwa w 2005 roku.