"to be separated from" po polsku

EN

"to be separated from" - polskie tłumaczenie

EN to be separated from
volume_up
{czasownik}

to be separated from (też: get separated from, to be severed from)
volume_up
odpadać {czas. ndk} (o terytoriach)
to be separated from (też: to be severed from)
volume_up
odpaść {czas. dk} (o terytoriach)

Przykłady użycia - "to be separated from" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa musi być ściśle oddzielona od NATO.
EnglishWealth addeth many friends; But the poor is separated from his friend.
Bogactwa przyczyniają wiele przyjaciół; ale ubogi od przyjaciela swego odłączony bywa.
EnglishWilzin should be taken on an empty stomach, separated from mealtimes.
Lek Wilzin należy zażywać na czczo, nie należy zażywać w czasie posiłków.
EnglishAll tested doses of INVEGA separated from placebo on day 4 (p < 0.05).
Wszystkie badane dawki produktu INVEGA różniły się od placebo w dniu 4.
EnglishHowever, it cannot be separated from the political goals.
Ten przegląd nie może jednak być postrzegany w oderwaniu od celów politycznych.
EnglishContrary to the law, the children are separated from one another.
Dzieci są od siebie odseparowane, co stanowi kolejne złamanie prawa.
EnglishA father and daughter separated from a bicycle by a mysterious wall.
Ojca z córką rozdzielonych od roweru przez tajemniczą ścianę.
EnglishMr Scaramella has lost his income, his home, is separated from his children and his health is at risk.
Pan Scaramella stracił dochody, dom, oddzielono go od dzieci, a jego zdrowie jest zagrożone.
EnglishI've become uncomfortable when I'm separated from my laptop.
Odczuwam dyskomfrot, kiedy nie mam przy sobie laptopa.
EnglishHowever, it cannot be separated from the present situation.
Jednak nie można go oddzielić od aktualnej sytuacji.
EnglishAnd Jehovah said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
EnglishAnd I went there -- I noticed that there was a male section, which was carefully separated from the female section.
Wszedłem tam, i zauważyłem, że była tam część dla mężczyzn, starannie oddzielona od części dla kobiet.
EnglishOne of the blister units should be separated from the blister card by tearing it apart at the perforations.
Pojedynczą część blistra należy oddzielić od pozostałego listka blistra poprzez oddarcie jej na linii perforacji.
EnglishIt is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.
To oczywiste, że inicjatywa "Inteligentny samochód” nie może zostać oddzielona od inicjatywy inteligentnej drogi.
EnglishYou can experience yourself as the other beings when you see through the delusion of being separated from them.
Człowiek nie doświadcza własnej jaźni......o ile nie patrzy przez pryzmat złudzenia bycia od nich oddzielonym.
EnglishHowever, the rights of the child should not be separated from, and should not be in opposition to, human rights in general.
Jednakże prawa dzieci nie powinny być ani przeciwstawiane ani izolowane od praw człowieka w ogólności.
EnglishMen were separated from their families and brought to prison camps where many of them died or were executed.
Mężczyzn oddzielano od rodzin i zabierano do obozów więziennych, gdzie wielu zmarło lub zostało straconych w egzekucjach.
EnglishThese two key elements - fairness and firmness - only work together and they cannot be separated from each other.
Są to dwa najważniejsze elementy - sprawiedliwość i stanowczość - które występują łącznie i nie można ich rozdzielić.
EnglishSo the problems of sustainability cannot be separated from the nature of the cities, of which the buildings are a part.
A zatem zagadnienia zrównoważonego rozwoju nie mogą być oderwane od natury miast, której część stanowią budynki.
EnglishFor many decades my town, Sopron, was separated from its immediate environment and from Austria by an iron curtain.
Przez kilkadziesiąt lat moje miasto, Sopron, było oddzielone od najbliższego sąsiedztwa i od Austrii żelazną kurtyną.