"To be, or not to be, that is the question" po polsku

EN

"To be, or not to be, that is the question" - polskie tłumaczenie

EN To be, or not to be, that is the question
volume_up

1. Literatura

To be, or not to be, that is the question
To be, or not to be, that is the question
Być albo nie być, to wielkie pytanie
To be, or not to be, that is the question
To be, or not to be, that is the question
Być albo nie byćoto jest pytanie

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "To be, or not to be, that is the question"

to be czasownik
BE rzeczownik
or spójnik
not przysłówek
Polish
to przyimek
Polish
to spójnik
that spójnik
that zaimek
is czasownik
Polish
to be czasownik
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
question rzeczownik
to question czasownik

Przykłady użycia - "To be, or not to be, that is the question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
EnglishIt is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishIt is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.
EnglishMy question is, therefore: what obstacles are there to adopting this instrument?
Moje pytanie brzmi zatem: jakie są przeszkody dla przyjęcia tego instrumentu?
EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
EnglishTherefore, the question tomorrow is not whether the Directive is ideal or not.
Dlatego jutro pytanie nie będzie brzmiało, czy ta dyrektywa jest idealna czy nie.
EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishThe question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
Pytanie brzmi: co Europa czyni w celu chronienia swojej władzy, prawa i obywateli?
EnglishIt is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
Jest to kwestia dostosowania zasad płatności, które są często sprzeczne z prawem UE.
EnglishMadam President, I would like to thank the honourable Member for that question.
Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować Szanownej Koleżance za to pytanie.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Ostatnia otwarta kwestia w trakcie tych negocjacji odnosiła się do tabel korelacji.
EnglishI have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
EnglishThe most important question in this matter is the future of milk production quotas.
Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest przyszłość kwotowania produkcji mleka.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.