"to be on the rise" po polsku

EN

"to be on the rise" - polskie tłumaczenie

EN to be on the rise
volume_up
{czasownik}

to be on the rise (też: to lift)
volume_up
podnosić się {czas. zwr. ndk}
to be on the rise (też: to accrue, to go up, to grow, to mount)
volume_up
wzrastać {czas. ndk}
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
Jedna hipoteza głosi, że temperatura będzie nadal wzrastać.
And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise.
Odpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
The number of people affected is expected to rise significantly.
Przewiduje się, że liczba osób cierpiących na choroby tego rodzaju będzie gwałtownie wzrastać.
to be on the rise (też: to gather steam)
Have you ever wondered why extremism seems to have been on the rise in Muslim-majority countries over the course of the last decade?
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ekstremizm wydaje się, przez ostatnią dekadę, rosnąć w siłę w krajach, gdzie muzułmanie stanowią większość?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to be on the rise"

to be czasownik
BE rzeczownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
rise rzeczownik
to rise czasownik

Przykłady użycia - "to be on the rise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishImproper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishBut I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.
Przekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.
EnglishDuring this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.
EnglishWe must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.
Musimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.
EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
English(PL) Mr President, I voted against, since the report gives rise to a number of doubts.
Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw - sprawozdanie budzi szereg wątpliwości.
EnglishThis flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.
EnglishThe Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.
EnglishI do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.
Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.
EnglishAnd this then has given rise to unprecedented and unexpected moral controversy.
A to zapoczątkowało bezprecedensowe i nieoczekiwane kontrowersje etyczne.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Chciałbym prosić wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
EnglishThen said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom;
Tedy im mówił: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu;
EnglishIt will simply give rise to even greater parliamentary and extra-parliamentary pressure.
Doprowadziłoby to do jeszcze większej presji parlamentarnej i pozaparlamentarnej.
EnglishI do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.
Zdaję sobie sprawę, że stosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy budzi wiele obaw.
EnglishBut we at home in Europe have to rise to the momentousness of this period.
Ale my, u siebie, w Europie musimy stanąć na wysokości zadania w tym okresie.
EnglishMedicines that may cause your blood sugar level to rise (hyperglycaemia) include:
Do leków, które mogą powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) należą: