"to be effective" po polsku

EN

"to be effective" - polskie tłumaczenie

EN to be effective
volume_up
{czasownik}

to be effective (też: to take effect, to work)
volume_up
poskutkować {czas. dk}
to be effective (też: to cause, to lead to, to result in, to take effect)
volume_up
skutkować {czas. ndk}
Multi-country responses can be very effective but can result in divergence rather than the cohesion which we wish for under the European idea.
Reakcje ze strony wielu krajów mogą być bardzo efektywne, ale mogą skutkować raczej dywergencją zamiast tak pożądanej przez nas, w związku ze wspólnym europejskim zamysłem, spójności.
We do not lack the political will and willingness to help, but unfortunately, we do not monitor our efforts adequately, and the result is that they are not very effective.
Nie brakuje nam woli politycznej i chęci pomocy, ale niestety dostatecznie nie monitorujemy naszych wysiłków, co skutkuje ich małą skutecznością.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to be effective"

to be czasownik
BE rzeczownik
effective przymiotnik
effect rzeczownik

Przykłady użycia - "to be effective" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Po drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
EnglishThis is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
EnglishEurope still does not have an effective system for the protection of human rights.
na piśmie. - (PL) Europa wciąż nie ma skutecznego systemu ochrony praw człowieka.
EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Pokażcie nam jak skuteczne są te środki, prezentując jawne dokumenty, a nie tajne.
EnglishMeasures also need to be effective and proportionate to the gain of security.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.
EnglishTo be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
EnglishIn this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
Także w tym przypadku to właśnie ekonomia skali przesądza o naszej skuteczności.
EnglishSystems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
W tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Aby być jak najbardziej efektywnymi, musimy działać w wymiarze międzynarodowym.
EnglishIf there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
Przy braku skutecznego monitorowania łowisk problemy będą występować zawsze.
EnglishThe veterinary medicinal product remains effective if the animal becomes wet.
Produkt leczniczy weterynaryjny pozostaje aktywny nawet po zamoczeniu zwierzęcia.
EnglishXenical was more effective than placebo in producing a reduction in weight.
Preparat Xenical okazał się skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu masy ciała.
EnglishZOSTAVAX was more effective than placebo in preventing the development of shingles.
ZOSTAVAX okazał się skuteczniejszy od placebo w zapobieganiu rozwoju półpaśca.
EnglishNplate was more effective than placebo at increasing blood platelet counts.
Preparat Nplate był skuteczniejszy niż placebo w zwiększaniu liczby płytek krwi.
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Jedynie zharmonizowane i skuteczne działania przyniosą wyniki w skali całej Europy.
EnglishWe must adopt specific measures to support employment and effective monitoring.
Musimy przyjąć specjalne środki wspierania zatrudnienia i skutecznego monitorowania.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.