"to be characterized" po polsku

EN

"to be characterized" - polskie tłumaczenie

EN to be characterized
volume_up
{czasownik}

to be characterized (też: to be distinguished)
volume_up
charakteryzować się {czas. zwr. ndk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to be characterized"

to be czasownik
BE rzeczownik
characterized przymiotnik
to characterize czasownik
character rzeczownik

Przykłady użycia - "to be characterized" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthe signs and symptoms of Restless Legs Syndrome (RLS), a condition that is characterized by
objawów przedmiotowych i podmiotowych zespołu niespokojnych nóg, stanu, który
EnglishThe pharmacokinetic profile has been characterized following oral administration.
Profil farmakokinetyczny został określony po podaniu doustnym.
EnglishBut before we can make life, let's think for a second what life really is characterized by.
Jednaki zanim stworzymy życie, pomyślmy chwilę, czym ono właściwie jest.
EnglishAnd Lost City was characterized by these incredible limestone formations and upside down pools.
"Zagubione Miasto" to niesamowite wapienne formacje i baseny odwrócone do góry nogami.
EnglishOptimism is sometimes characterized as a belief, an intellectual posture.
Optymizm jest czasem określany jako wiara, postawa intelektualna.
EnglishThis syndrome is characterized by large ovarian cysts.
Zespół ten charakteryzuje się tworzeniem torbieli jajnikowych.
EnglishMedicinal product exposure is more appropriately characterized by the pharmacokinetic profile (see section 5.2).
Ekspozycję na produkt leczniczy najlepiej charakteryzuje profil farmakokinetyczny (patrz punkt 5. 2)
EnglishTreatment naïve patients The resistance profile in treatment-naïve patients has not been characterized.
Pacjenci, którzy nie byli wcześniej leczeni Profil oporności pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni nie został określony
EnglishI don't see it the way you characterized it.
Nie widzę tego w sposób jaki to opisałeś.
EnglishLess than 5,000 microbial species have been characterized as of two years ago, and so we decided to do something about it.
Mniej niż 5000 gatunków mikroorganizmów było scharakteryzowanych dwa lata temu, więc zdecydowaliśmy się coś z tym zrobić.
EnglishBut what else is life characterized by?
EnglishEmbryotoxicity was characterized by decreased foetal viability, reduced live litter sizes, and developmental delays.
Objawy embriotoksyczności obejmowały zmniejszoną zdolność do przeżycia płodu, mniejszą masę ciała żywego potomstwa i opóźnienia rozwojowe.
EnglishWe are entering an epochal period of change in the world, and -- certainly in America -- the period that will be characterized by the end of the cheap oil era.
Wchodzimy w epokę zmian na świecie -- a szczególnie w Ameryce skończy się era taniej ropy naftowej.
EnglishWe go through periods of enthrallment, followed by reactions in boardrooms, in the finance community best characterized as, what's the finance term?
Przeszliśmy okresy fascynacji po których reakcje w pokojach zarządów finansjery najlepiej może określać jaki termin finansowy?
EnglishBone resorption due to malignant disease is characterized by excessive bone resorption that is not balanced with appropriate bone formation.
Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem.
EnglishPegIntron is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.
PegIntron jest dobrze scharakteryzowaną, zmodyfikowaną glikolem polietylenowym (pegylowaną), pochodną interferonu alfa- 2b i składa się głównie z frakcji monopegylowanych.
EnglishThe pharmacokinetics of icatibant has been extensively characterized by studies using both intravenous and subcutaneous administration to healthy volunteers and patients.
Farmakokinetyka ikatybantu została szczegółowo określona w badaniach z zastosowaniem leku podawanego zdrowym ochotnikom i pacjentom zarówno dożylnie, jak i podskórnie.
EnglishViraferonPeg is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.
ViraferonPeg jest dobrze scharakteryzowaną, zmodyfikowaną glikolem polietylenowym (pegylowaną), pochodną interferonu alfa- 2b i składa się głównie z frakcji monopegylowanych.
EnglishThe contribution of fosaprepitant to the overall antiemetic effect has not fully been characterized, but a transient contribution during the initial phase cannot be ruled out.
Nie opisano w pełni mechanizmu, w jaki fosaprepitant przyczynia się do działania przeciwwymiotnego, ale nie można wykluczyć przejściowego udziału tego związku w fazie początkowej.