"be brave" po polsku

EN

"be brave" - polskie tłumaczenie

PL

EN be brave
volume_up
{wykrzyknik}

be brave
volume_up
odwagi {wykrz.}
Today's Russia is not brave enough to face this horrific truth.
Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą.
Jenny has a brave and passionate heart.
Jenny ma serce pełne pasji i odwagi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "be brave"

to be czasownik
BE rzeczownik
brave przymiotnik
to brave czasownik

Przykłady użycia - "be brave" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(PT) Madam President, difficult times require brave political decisions.
(PT) Pani Przewodnicząca! Trudne czasy wymagają odważnych decyzji politycznych.
EnglishMrs Macovei and Commissioner Füle have explained what this brave action entails.
Pani poseł Macovei i pan komisarz Füle wyjaśnili już, na czym to odważne działanie polega.
EnglishAll due respect to Mr Albertini, however, for taking a brave position.
Wyrażam jednak szacunek dla pana posła Albertiniego za tak odważne stanowisko.
EnglishThat is why I particularly welcome the brave example set by the dockworkers.
Oto dlaczego przyjmuję ze szczególną radością wiadomość o odważnym zachowaniu się dokerów.
EnglishMr President, several speakers are putting a brave face on things this afternoon.
Panie przewodniczący! Kilkoro przedmówców robiło dzisiejszego popołudnia dobrą minę do złej gry.
EnglishWe need a very brave policy regarding discards, to which a lot of you referred.
Potrzeba nam bardzo odważnej polityki w zakresie odrzutów, o których wspominało wielu z państwa.
EnglishIt is in times of crisis that we can take brave measures for the future.
To właśnie podczas kryzysu możemy podjąć śmiałe kroki na przyszłość.
EnglishSymptoms are often denied by the patient, particularly us men, because we are very brave.
Pacjenci często zaprzeczają objawom, szczególnie my - mężczyźni, ponieważ jesteśmy twardzi.
EnglishUnfortunately, we have no brave and visionary Commission President.
Niestety, brak nam odważnego i wizjonerskiego przewodniczącego Komisji.
EnglishWe have always known that you are brave men - now we can also say that you are prudent men.
Zawsze wiedzieliśmy, że jesteście dzielni - a teraz możemy dodać, że jesteście również roztropni.
EnglishThe declaration of independence was a brave act on Kosovo's part.
Deklaracja niepodległości była odważnym krokiem ze strony Kosowa.
EnglishToday's Russia is not brave enough to face this horrific truth.
Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą.
EnglishToday it is gratifying that the situation is changing and the European Commission has taken brave initiatives.
Dziś to miło, że sytuacja się zmienia i Komisja Europejska podjęła odważne inicjatywy.
EnglishThis would be a clear gesture of support to those incomparably brave Chinese democracy activists.
Byłby to ewidentny gest poparcia dla tych niezwykle dzielnych chińskich działaczy na rzecz demokracji.
EnglishWell I'm not a particularly brave person, I have to confess it, but I could not just ignore him.
W prawdzie nie jestem szczególnie odważny, muszę to przyznać, ale nie mogłem zwyczajnie tego zignorować.
English. ~~~ Maybe we could give it to our curator and see if he'd be brave enough to touch the cockroach.
Może damy go naszemu kuratorowi i zobaczymy, czy jest na tyle odważny, by go dotknąć.
EnglishFinally, a word to echo what Mr Kožušník said earlier on, when he asked us to be brave.
I na koniec słowo na temat tego, co powiedział wcześniej pan poseł Kožušník, gdy wezwał nas, byśmy działali odważnie.
EnglishBut what gave us hope were these incredibly dedicated and brave volunteers -- three of whom here are force-feeding penguins.
Ale napawali nas nadzieją, ci nieprawdopodobnie oddani i dzielni wolontariusze.
EnglishWe all need to be brave enough to face the reality.
Musimy być również odważni i zmierzyć się z rzeczywistością.
English'Don't forget us' is what your brave countrymen said.
"Nie zapomnijcie o nas” mówili wtedy wasi dzielni rodacy.