EN balance
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

balance (też: account, balance sheet)
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.
The balance of our global economic order is disastrous.
Bilans naszego globalnego porządku gospodarczego jest zatrważający.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Bilans ponad trzech lat negocjacji jest godny pożałowania.
The institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.
A certain kind of balance between these important values is essential here.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
balance (też: importance, pith, prominence, scale)
(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);
Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.
TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.
Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.
And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.
A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.
Anyway, balance: constant movement to find an approach to stillness.
W każdym razie balans, ciągłe zmierzanie w kierunku bezruchu.
And so, art and science have a kind of dynamic balance, that's where I think innovation happens.
Sztuka i nauka mają pewien dynamiczny balans. ~~~ Sądzę, że to tam jest innowacja.
Then we would generate something all of us would like to have -- a balance between the hunger and the satiation.
Moglibyśmy stworzyć coś, co każdy z nas chciałby mieć -- balans pomiędzy głodem a sytością.
The Committee, as a consequence, considered the benefit/ risk balance of medicinal products
Komitet uznał zatem stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających
is of the Opinion that the benefit/ risk balance of medicinal products containing celecoxib in
wydal opinie, zgodnie z która stosunek korzysci do ryzyka w przypadku produktów
The benefit-risk balance can be found in module 6 of this EPAR.
Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.
balance (też: proportion, ratio)
Therefore, we need to strike a balance between excellence and distribution across the EU.
Dlatego musimy znaleźć właściwe proporcje między doskonałością a dystrybucją w całej UE.
This requires a balance, which Parliament needs to find in cooperation with the Commission.
Konieczne są właściwe proporcje, które Parlament musi znaleźć we współpracy z Komisją.
But there is a balance to be struck between being overly pessimistic and being realistic.
Należy jednak zachować proporcje między nadmiernym pesymizmem a realistycznym podejściem.
Balance and proportionality must be the key principles on which the fight against terrorism is based.
Równowaga i proporcjonalność muszą stanowić kluczowe zasady, na których oparta jest walka z terroryzmem.
The new agreement should give assurances of a balance between these fundamental rights, but also of reciprocity, proportionality and a minimum level of data security.
Nowe porozumienie powinno zapewniać równowagę pomiędzy prawami podstawowymi, ale także wzajemność, proporcjonalność i minimalny poziom bezpieczeństwa danych.

2. finanse

balance (też: bottom line)
From time to time, Google might tweak your AdWords balance.
Niekiedy Google może nieco zmodyfikować Twoje saldo AdWords.
The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.
Mówiąc najogólniej, dostępne saldo będzie na poziomie 2008 roku, kiedy to wynosiło 135 milionów euro.
Balance on outturn account of previous year
Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

Przykłady użycia - "balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.
EnglishAnd they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
EnglishOne year is not much when the fate of almost 100 000 families hangs in the balance.
Zatem rok to nie jest dużo, kiedy rozstrzygamy o losach prawie 100 tysięcy rodzin.
EnglishLet us work together to find this balance between rights and responsibilities.
Pracujmy wspólnie, aby znaleźć taką równowagę między prawami i obowiązkami.
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.
EnglishDiverse weights are an abomination to Jehovah; And a false balance is not good.
Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishTransparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.
Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Uważaliśmy jednak, że nakaz aresztowania jest ruchem we właściwą stronę.
EnglishIt has both positive and negative sides and we have to find the right balance.
Ma on zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i musimy znaleźć odpowiednią równowagę.
EnglishTo say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
To oczywiste, że próbujemy znaleźć najlepszą możliwą do osiągnięcia równowagę.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Stworzone przez UE ramy muszą zapewnić odpowiednią równowagę między nimi.
EnglishIt is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.
Jest to wyzwanie i trzeba tu znaleźć złoty środek między wolnością a bezpieczeństwem.
EnglishIn that way we can balance the report so that we get a stronger development dimension.
W ten sposób sprawozdanie będzie bardziej wyważone i uzyska większy wymiar rozwojowy.
EnglishNevertheless, I think the Commission has found a reasonable balance in its proposal.
Niemniej myślę, że w swym wniosku Komisja znalazła odpowiednią równowagę.
EnglishThe financial imbalances relate to budgets and the balance of payments.
Nierównowaga finansowa występuje w odniesieniu do budżetów i bilansów płatniczych.