"bad" po polsku

EN

"bad" - polskie tłumaczenie

volume_up
bad {przym.}

EN bad
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

volume_up
zły {przym. m.}
When we have a bad idea, the response to a bad idea is not no ideas, it's not to stop thinking.
Kiedy mamy zły pomysł, odpowiedzią na zły pomysł nie jest brak pomysłów, przestanie myśleć.
That sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
bad (też: evil, mean, poor)
volume_up
niedobry {przym. m.}
"Niedobry miś!"... Łups!
Niedobry Pentagon!
Misleading advertising and dishonest trading practices are bad for the Internal Market.
na piśmie - Reklama wprowadzająca w błąd i nieuczciwe praktyki handlowe są niedobre da rynku wewnętrznego.

2. finanse

bad (też: unrecoverable)
This is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism's AAA bonds.
To bardzo ważne, bo oznacza, że dzięki mechanizmowi reagowania dla obligacji AAA można swapować kredyty nieściągalne w państwach znajdujących się w trudnym położeniu.
The number of unpaid bills has been increasing for too long: last year, there was an 8% increase, and today bad debts total EUR 300 billion.
Liczba niezapłaconych rachunków wzrastała zbyt długo; w ubiegłym roku odnotowaliśmy 8 % wzrost, i obecnie nieściągalne należności zamykają się kwotą 300 miliardów euro.

3. pejoratywny

bad (też: pathetic, piteous)
volume_up
pożal się Boże {przym.} [idiom]
bad (też: pathetic, piteous)
volume_up
z bożej łaski {przym.} [idiom]

Przykłady użycia - "bad" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Nie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.
EnglishThe overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Ogólne dane statystyczne - uśrednione - są bardzo złe; są naprawdę alarmujące.
EnglishWe all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it.
Wszyscy wiemy jakie są tego dobre strony, będę więc mówił jakie są tego złe strony.
EnglishFor nearly two decades now, the news has been bad and the images have been haunting.
Już od prawie dwudziestu lat wiadomości są złe, a zdjęcia i filmy - wstrząsające.
EnglishVery, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Bardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.
English., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany. >
< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >
EnglishI think we all agree that war is a bad thing - that is motherhood and apple pie.
Myślę też, że wszyscy się zgadzamy, iż wojna również jest złem - to chwalebna postawa.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
Jeśli chodzi o rozporządzenie finansowe to mam jedną złą nowinę i dwie dobre.
EnglishThe legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
Prawodawstwo nie jest zatem takie złe w czasach kryzysu, co jest również symboliczne.
EnglishOf course, the situation is particularly bad when it comes to the regional subsidies.
Oczywiście sytuacja jest szczególnie zła w odniesieniu do dopłat regionalnych.
EnglishIt's not that it's bad, but I told him, "What's wrong with a Chinese woman?"
Nie ma w tym nic złego, ale spytałam go “Co jest nie tak z chińskimi dziewczynami?”
EnglishThe only way to prevent a bad outcome is to prevent that first injury from happening.
Jedynym sposobem na zapobieganie złym skutkom, jest zapobieganie pierwszym urazom.
EnglishBut if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
Ale coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
EnglishFinally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
Na koniec, zabieramy się za likwidację złych, protekcjonistycznych tendencji.
EnglishThat is why I doubt we should interfere, whether this is good or a bad method.
Oto dlaczego wątpię, czy powinniśmy ingerować w to, czy jest to dobra, czy zła metoda.
EnglishThat must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Tak nie może się stać, ponieważ w ten sposób premiowalibyśmy prowadzenie złej polityki.
EnglishIt's the one that says, not that what you did was bad, but that you are bad.
Ten wstyd nie mówi nam, że zrobiliśmy coś złego, tylko że sami jesteśmy źli.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Zaczyna się selekcja złych, agresywnych komórek, co nazywamy selekcją klonalną.
EnglishThis is bad news, but perhaps surprising to you, it's also part of the good news.
To jest zła wiadomość, ale, co może was zaskoczyć, jest to też część dobrej wiadomości.
EnglishI do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.