EN back
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

back (też: close, demise, end, ending)
I will come back to this briefly at the end of my speech.
Pozwolę sobie krótko powrócić do tego tematu pod koniec mojej wypowiedzi.
So at the end of the two weeks, we went back to TEMPT's room.
Pod koniec tych dwóch tygodni, wróciliśmy do pokoju TEMPT'a.
Turn the bottle back upright with the oral syringe still in place.
Przekręcić butelkę z powrotem do pozycji pionowej, przytrzymując koniec strzykawki w dozowniku.
back (też: rear, rearward, backside)
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
zastrzyk wykonuje ktoś inny, można też wykorzystać tył ramion. tl
It was prying my fingers apart and moving to the back of my hand.
Rozsuwała moje palce i przesuwała się w tył ręki.
So, instead of a reductionist view, we're taking a step back.
Zatem, robimy krok w tył od podejścia redukcjonistycznego.

2. "to produce beer"

back
volume_up
kadź {f.} (zwł.do warzenia piwa)

3. Sport

This gives a tremendous advantage to the attacker, because the defender doesn't know who to fight back against.
Daje to olbrzymią przewagę atakującemu, ponieważ obrońca nie wie przeciw komu walczy.

4. Anatomia

back
volume_up
plecy {niemęskoos.}
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
My back is always straight, and I don't make old people's noises."
Moje plecy są zawsze proste i nie wydaję takich dźwięków jak starzy ludzie."
You're twisting your head up, arching your back, it's exhausting."
Odwracasz głowę, wyginasz plecy, co za wysiłek".
if you have a tube (catheters) inserted into the back:
Jeśli pacjent ma cewnik wprowadzony do kręgosłupa:
Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common: arthralgia, myalgia Common: limb pain, back pain
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni Często: bóle kończyn, bóle kręgosłupa
Obviously, this is resulting in some major complications -- back injuries, 30 percent of them -- chronic back injuries.
Z powodu przeciążenia następują komplikacje, urazy kręgosłupa - jedna trzecia przewlekła.

Przykłady użycia - "back" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając ją do oceanu.
EnglishCutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Cięcia wydatków są bolesne, ale są jedyną drogą powrotną do wzrostu i stabilności.
EnglishAccording to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
Zgodnie z najnowszymi informacjami, które posiadam, statek został odesłany do Chin.
EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Już w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Nie powinniśmy wycofywać się z okazywanej dotychczas odwagi i woli politycznej.
EnglishAnd that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.
Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
English(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
EnglishCome back to Brussels and tell your colleagues what you have seen and heard.
Niech Pani wróci do Brukseli i powie swoim kolegom, co Pani widziała i słyszała.
EnglishWe will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
Za jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishThe international community must not, however, turn its back on the conflict.
Społeczność międzynarodowa nie może jednak odwracać się plecami od tego konfliktu.
EnglishA fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
EnglishAnd as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
Kiedy opuściłam gabinet zadzwonił do mnie i powiedział: "Myślę, że nadszedł czas.
EnglishAnd let me show you why by converting back to the old-time digital technology.
Pozwólcie, że pokażę dlaczego powracając do starodawnej technologii cyfrowej.
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
Minęło 20 lat - 20 lat - zanim odzyskaliśmy połowę utraconych miejsc pracy.
EnglishBlurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye has been reported.
Zgłaszano nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.