"to avoid" po polsku

EN

"to avoid" - polskie tłumaczenie

EN to avoid
volume_up
[avoided|avoided] {czasownik}

It is preferable to avoid the use of Ciprofloxacin Bayer during pregnancy.
Najlepiej unikać unikać stosowania Ciprofloxacin Bayer w czasie ciąży.
Avoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Należy unikać spożycia alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
Avoid contact with the eyes of the dog and avoid oral ingestion by the dog.
Unikać kontaktu preparatu z oczami psa oraz spożycia preparatu przez psa.
This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid the odor that's in the right half of the chamber.
To znaczy, że polityka stosowana przez Aktora zawiera teraz instrukcję omijania zapachu znajdującego się w prawej połowie komory.
Further announcements of strikes and protests could intensify the tendency to avoid other Mediterranean countries and the price collapse in relation to Greece.
Dalsze informacje o strajkach i protestach mogą wzmocnić tendencję do omijania innych krajów śródziemnomorskich oraz pogłębić spadek cen w Grecji.
If this policy is acceptable to the European Union, we will avoid any stumbling when bilateral agreements are concluded, bypassing their neighbours in the European Union.
Jeśli ta polityka jest do zaakceptowania dla Unii Europejskiej, unikniemy wszelkich potknięć, po zawarciu dwustronnych umów, omijając swych sąsiadów w Unii Europejskiej.
to avoid
volume_up
wystrzegać {czas. ndk}
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.
Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.
We must be careful to avoid contradiction here.
Musimy być bardzo ostrożni, by wystrzegać się tutaj sprzeczności.
to avoid (też: to overtake, to pass)
volume_up
wyminąć {czas. dk}
Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.
Zdołaliśmy wprawdzie dostrzec przeszkodę - finansowe grzęzawisko - na drodze przed nami, jednak nie mamy możliwości jej wyminąć.
to avoid (też: to duck)
volume_up
uchylać się {czas. zwr. ndk}
The Community provisions in this field are insufficient instruments for pursuing debtors who try to avoid their obligations to pay maintenance.
Przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie są niewystarczającym narzędziem ścigania dłużników, którzy próbują uchylać się od obowiązku alimentacyjnego.
What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.
Wadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.
In the sphere of tax, there is a very simple way of avoiding it: it is simply not to conceal, not to hide one's own income and not to evade one's legal obligations.
W sferze podatkowej, istnieje bardzo prosty sposób na jej uniknięcie: po prostu niczego nie ukrywać, nie ukrywać dochodów i nie uchylać się od zobowiązań prawnych.
to avoid
volume_up
stronić {czas. ndk}
In the future, we need to keep the dialogue open with both sides in order to avoid ending up in similar situations.
W przyszłości musimy podtrzymywać otwarty dialog z udziałem obydwu stron, aby uniknąć podobnych sytuacji.
We need an independent debate in the presence of all parties, so as to avoid potential conflicts of interest and promote appeasement.
Potrzebna jest nam niezależna debata w obecności wszystkich stron, tak aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów i promować ustępstwa.
It is important to identify the strong aspects of research, while avoiding excessive prioritisation, where everyone is researching one and the same thing.
Ważne jest określenie mocnych stron badań, przy jednoczesnym unikaniu faworyzowania określonych badań, w skutek którego wszyscy będą badaliby jedną i tę samą rzecz.
This is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.
Jedynie dzięki jego wprowadzeniu zdołamy uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków.
Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.
Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.
Of course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Oczywiście przewidziano wiele odstępstw, by uniknąć delokalizacji.

Przykłady użycia - "to avoid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
Nie można jednak nie wskazać, że wciąż obecne są pewne poważne niedoskonałości.
EnglishIONSYS should only be activated by the patient, to avoid potential overdosing.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishTo quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
EnglishHowever, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.
Partnerstwo to musi jednak uwzględniać pewne kwestie, których nie sposób pominąć.
EnglishThe EGF must be more flexible if we want to avoid drowning in uncertainty.
EFG musi być bardziej elastyczny jeżeli nie chcemy pogrążyć się w niepewności.
EnglishLet us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.
Nie gódźmy się na nowe linie podziału ekonomicznego między nowymi a starymi.
EnglishIn order to avoid all incidents, the following instructions should be absolutely respected.
Aby nie dopuścić do wypadków, należy ściśle stosować się do poniższej instrukcji.
Englishau strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.
przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające zanieczyszczeniu zawartości. zw
EnglishEurope must act now to avoid future repetitions of this type of situation.
By zapobiec powtarzaniu się podobnej sytuacji, Europa musi działać teraz.
EnglishTo avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
Jeśli usuwanie nie ma działać w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.
EnglishIt is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
Komisja nie jest w stanie zapobiec tym zwolnieniom, ale może przewidzieć ich skutki.
EnglishYou should avoid taking Oprymea together with antipsychotic medicines.
y przyjmowania leku Oprymea jednocześ z lekami przeciwpsychotycznymi. nie
EnglishThis is essential if we are to avoid a health crisis becoming an economic crisis as well.
Jest to konieczne, jeżeli nie chcemy, by kryzys zdrowotny stał się również gospodarczym.
EnglishI parked a different place every night so I would avoid being noticed and hassled by the police.
Parkowałam codziennie gdzie indziej, by nie być zauważaną i ściganą przez policję.
EnglishProvided that everything is done to avoid medical tourism, I see this only as progress.
Ponieważ uczyniono wszystko, aby zapobiec turystyce zdrowotnej, widzę w tym jedynie postęp.
EnglishAvoid contact with skin or eyes If eye exposure occurs, flush eyes immediately with clean water.
Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je natychmiast przepłukać czystą wodą.
EnglishGive Europe a chance and avoid wasting any more time with pious words.
Proszę dać Europie szansę i przestać marnować czas na pobożne życzenia.
EnglishCoastal states should avoid discriminatory steps concerning navigational rules.
Państwa nadbrzeżne powinny powstrzymywać się od dyskryminacyjnych kroków dotyczących zasad żeglugi.
EnglishYou are part of a political agreement among prime ministers to avoid a referendum.
Należy pan do porozumienia politycznego premierów, które ma na celu niedopuszczenie do referendum.