EN availability
volume_up
{rzeczownik}

The accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Dostępność energii ma znaczenie kluczowe dla życia gospodarczego i społecznego.
What is our answer to the question of greater availability of bioenergy?
Jaka jest nasza odpowiedź na pytanie o większą dostępność bioenergii?
But the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
Jednakże dostępność tych usług nie powinna być uzależniona od podziałów regionalnych w Europie.
availability
It is in this spirit that our committee confirms both its determination and its availability for a genuine interinstitutional dialogue.
W tym właśnie duchu nasza komisja potwierdza swoją determinację oraz dyspozycyjność do podjęcia autentycznego dialogu międzyinstytucjonalnego.
availability

Synonimy (angielski) dla "availability":

availability
avail
available

Przykłady użycia - "availability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Zmiany te umożliwiły poprawę dostępności do systemu i jego szybkość działania.
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Przedmiot: Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej
EnglishI would like to thank all of them for their availability and interesting contributions.
Chciałbym podziękować im wszystkim za poświęcony czas oraz interesujący wkład.
EnglishI come from Estonia, which is a world leader in Internet availability.
Pochodzę z Estonii, która jest światowym liderem w zakresie dostępności Internetu.
EnglishIncreasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
Zwiększenie dostępności narządów wymaga zwiększenia świadomości społecznej w tej sprawie.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.
EnglishThe easy availability of firearms has been associated with higher firearm mortality rates.
Łatwo dostępna broń palna oznacza wyższy współczynnik umieralności na skutek jej użycia.
EnglishThe world economy requires skills, flexibility, availability and knowledge of languages.
Światowa gospodarka wymaga umiejętności, elastyczności, dostępności oraz znajomości języków.
Englishthe availability of your insulin in the country you are visiting,
w przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
EnglishAnd, with that, comes the third point, which is obligation -- and an obligation to that availability.
Z tego wynika trzecia kwestia - jakie są nasze powinności wobec tych oczekiwań.
EnglishMeasures to increase collateral availability for counterparties
Działania na rzecz zwiększenia dostępności zabezpieczeń dla kontrahentów
EnglishThat is most fitting, because efficacy requires availability.
To najlepsze określenie, gdyż skuteczność uwarunkowana jest dostępnością.
EnglishIt has been much appreciated and noted and the comparison made with other Commissioners' availability.
Ogromnie to doceniamy i zauważamy różnicę w porównaniu z dostępnością innych komisarzy.
EnglishDonation rates and the availability of organs vary considerably between European countries.
Wskaźniki dawstwa i dostępności narządów w poszczególnych krajach Europy wykazują znaczne różnice.
EnglishImmediate and complete availability of the dose is obtained after intravenous infusion of busulfan.
Biodostępność busulfanu podanego w postaci wlewu dożylnego jest natychmiastowa i całkowita.
EnglishFirst, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times.
Po pierwsze uważamy, że zagwarantowanie dostępności pomocy unijnej w każdym momencie jest bardzo istotne.
EnglishThey care about availability, so the big risk for them is not having product at all.
Największym ryzykiem byłby dla nich jego zupełny brak.
EnglishI have just been informed, unfortunately, that we have a problem with the availability of our Commissioners.
Właśnie zostałam poinformowana, że niestety mamy problem z dostępnością komisarzy.
EnglishI am also satisfied that a link has been made between the availability of water and the quality of water.
Jestem również zadowolona, że powiązano kwestie dostępności i jakości wody.
EnglishThe relationship between demand and availability is quite different.
Zależność między popytem i podażą też jest zupełnie inna.