"avail" po polsku

EN

"avail" - polskie tłumaczenie

volume_up
avail {rzecz.}

EN avail
volume_up
{rzeczownik}

avail (też: profit, usefulness)
In times of crisis, we need effective solutions, stability and predictability, and all these features can be achieved best when we avail ourselves of the Community institutions.
W czasach kryzysu potrzebujemy skutecznych rozwiązań, stabilności i przewidywalności, a te wszystkie uwarunkowania możemy zapewnić, czerpiąc pożytek z instytucji wspólnotowych.

Synonimy (angielski) dla "avail":

avail

Przykłady użycia - "avail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
Nikt na tym nie skorzysta; nie wolno dopuścić, aby ucierpieli robotnicy czy pracownicy.
EnglishNo Member State shall be obliged to avail itself of such support.
Żadne Państwo Członkowskie nie jest zobowiązane do korzystania z tego wsparcia.
EnglishThe millions that have been spent on communications with the citizens have been to no avail.
Miliony wydane na kontaktowanie się z obywatelami nie przyniosły korzyści.
EnglishHere I also feel it is important that the Agency avail itself of expert advice from network managers.
Uważam również, że ważne jest, iż Agencja będzie mogła korzystać z ekspertyz zarządców sieci kolejowej.
EnglishWill thy cry avail, [that thou be] not in distress, Or all the forces of [thy] strength?
EnglishAll actors should avail themselves bona fide of the opportunities presented by the Geneva negotiations.
Wszyscy uczestnicy powinni skorzystać bona fide z możliwości, które powstały dzięki negocjacjom w Genewie.
EnglishHealth span is a big and urgent thing, because if you're not alive, then all the other things will be to little avail.
Długość życia to palący problem, bo jeśli nie żyjesz, reszta technologi nie zda się na nic.
EnglishWe have been sounding the alarm to no avail for a long time.
Od dawna bezskutecznie wysyłamy ostrzeżenia.
EnglishHaydn remonstrated with the prince, but to no avail.
Haydn sprzeciwiał się Księciu, ale bezskutecznie.
EnglishMay I now ask you to let us avail ourselves of the possibility of adding this item to Thursday's agenda?
Czy mogę zatem poprosić, abyśmy mogli skorzystać z możliwości dodania tego punktu do czwartkowego porządku dziennego?
EnglishI don't think we shall have to avail ourselves of that, because I suspect that life is quite common in the universe.
Ale powszechne, nadal może być taką rzadkością, że jedne wysepki życia nigdy nie stykają się z innymi, co jest smutne.
EnglishJust as many fishermen tried to avail themselves of these measures, they were hit with the fallout from the global recession.
Rada ds. Rybołówstwa UE zatwierdziła tymczasowe i szczególne środki ukierunkowane na wspieranie i restrukturyzację floty.
EnglishThe Member States already make use of the opportunity to avail of co-financing and there is no need for any further incentives.
Państwa członkowskie korzystają już z możliwości współfinansowania i nie trzeba wprowadzać kolejnych środków zachęcających.
EnglishSince Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to turn Bosnia and Herzegovina into a unitary state, but to no avail.
Od momentu rozpadu Jugosławii w 1992 roku podejmowano nieskuteczne próby przeistoczenia Bośni i Hercegowiny w jednolite państwo.
EnglishSince Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to make a united state out of Bosnia-Herzegovina, but to no avail.
Kiedy w 1992 roku Jugosławia rozpadła się, podejmowano bezskuteczne próby stworzenia zjednoczonego państwa bez Bośni i Hercegowiny.
EnglishI did try to catch the eye last night in the debate, I am afraid to no avail.
9 Regulaminu, konkretnie Załącznika I, Artykułu 1. We wczorajszej debacie wieczornej, starałem się bardzo, aby pozyskać uwagę zgromadzonych, jednak obawiam się, że bezskutecznie.
EnglishWe also need to encourage businesses to avail themselves of the opportunities in e-commerce and establish a European-wide patent.
Musimy również zachęcać przedsiębiorstwa do szukania możliwości w obszarze handlu elektronicznego i ustanowić patent ogólnoeuropejski.
EnglishSadly this was to no avail.
EnglishMost of us here in the European Parliament have, for a long time, had the opportunity to avail ourselves of the freedoms that the Schengen area provides.
Większość z nas tutaj w Parlamencie Europejskim ma od dawna możliwość korzystania ze swobód, które zapewnia strefa Schengen.
EnglishThe idea, indeed, is that some international organisations and non-European countries should also be able, in principle, to avail themselves of this mechanism.
Zamysł jest taki, że także niektóre organizacje międzynarodowe i kraje spoza Europy co do zasady powinny móc korzystać z mechanizmu.