"attention" po polsku

EN

"attention" - polskie tłumaczenie

PL

EN attention
volume_up
{rzeczownik}

attention (też: attentiveness, comment, mind, note)
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
And adults' attention and consciousness look kind of like a spotlight.
I uwaga dorosłych oraz świadomość wygląda jak światło reflektora.
attention (też: care, caring, custody, guardianship)
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
I would like to draw your attention to the situation of the healthcare system in Romania.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na stan systemu opieki zdrowotnej w Rumunii.
These side effects can be serious and you may need urgent medical attention.
Te objawy niepożądane mogą być poważne, a pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
Particular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
Uwagę trzeba zwracać zwłaszcza na wnioskodawców wymagających szczególnej troski.
Skupiła na sobie wiele troski i uwagi.
attention (też: caution, heed)
And I would stand at attention, and all the girls would crack up, and it was sort of a little joke.
Ja stawałem na baczność, a wszystkie dziewczynki wybuchały śmiechem, to był taki nasz mały dowcip.

Synonimy (angielski) dla "attention":

attention

Przykłady użycia - "attention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musimy także zadbać o zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
EnglishI think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
Moim zdaniem Parlament nie zwraca wystarczającej uwagi na sprawozdania specjalne.
EnglishThese are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
EnglishI would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.
Chciałem podziękować panu Harangozó za zwrócenie Państwa uwagi na te kwestie.
EnglishI appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.
Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.
EnglishThe future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Przyszłość dzieci jest tematem wymagającym naszej uwagi i zasługującym na nią.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Będziemy uważnie się przyglądać, czy te przepisy są poprawnie stosowane.
EnglishIn addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.
Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.
EnglishDialogue, as the key to tolerance, must be at the forefront of our attention.
Dialog, jako klucz do tolerancji, musi stanowić pierwszorzędny przedmiot naszej uwagi.
EnglishI am pleased that the rapporteur pays particular attention to pregnant women.
Cieszy mnie fakt, że sprawozdawczyni przywiązuje dużą wagę do sytuacji kobiet w ciąży.
Englishof taste, attention disturbance, loss of memory, problems with your balance
utrata smaku, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, zaburzenia równowagi,
English(DE) Madam President, please forgive me for demanding your attention so often.
(DE) Pani Przewodnicząca! Proszę wybaczyć mi tak częste zabieranie głosu.
EnglishAttention to more stable, robust and lightweight materials is an example.
Przykładem jest stosowanie trwalszych, solidniejszych i lżejszych materiałów.