EN

attached {przymiotnik}

volume_up
attached
A plant passport attached to a young tree indicates that it was grown under healthy conditions.
Paszport roślin dołączony do młodego drzewka wskazuje, że zostało ono wyhodowane w odpowiednich warunkach.
The canister has a counter attached to it, which shows how many actuations of medicine are left.
Do pojemnik dołączony jest licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało w inhalatorze.
That is why, attached to Parliament's report, there is an action plan that brings out many of these themes.
Z tego względu do sprawozdania Parlamentu dołączony jest plan działań, w którym poruszono wiele z tych tematów.
attached (też: affectionate, tethered)
Parliament is very attached to this food aid fund.
Parlament jest bardzo przywiązany do omawianego funduszu pomocy żywnościowej.
Like you, I am very attached to the Community method and to the treaty, which provides for a clear division of responsibilities.
Podobnie jak państwo jestem przywiązany do metody wspólnotowej i do traktatu, który przewiduje wyraźny podział obowiązków.
As for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further.
Jeżeli chodzi o pozostałych, to ten Parlament jest zbyt przywiązany do zasady domniemania niewinności, abym mógł dalej komentować te sprawy.
attached (też: dispensed)
attached

Przykłady użycia - "attached" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDispose of your used Actrapid NovoLet carefully without the needle attached.
Zużyty wstrzykiwacz Actrapid NovoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
EnglishDispose of your used Levemir InnoLet carefully without the needle attached.
Zużyty wstrzykiwacz Levemir InnoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
EnglishF Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
EnglishDispose of your used Actraphane 20 NovoLet carefully without the needle attached.
Zużyty wstrzykiwacz Actraphane 20 NovoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
EnglishThe pump tubing should be attached to the bag, the tubing purged and then capped.
Należy dołączyć pompę infuzyjną do worka z lekiem, oczyścić rurkę i następnie kapturek.
EnglishGamers love to be attached to awe-inspiring missions to human planetary-scale stories.
Gracze uwielbiają być częścią budzących grozę misji, wydarzeń na skalę planetarną.
EnglishHowever, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.
Jednak dla sumiennych posłów do PE oraz dla posłów niezrzeszonych to jest koszmar.
EnglishThe adapter is placed in the neck of the bottle and the syringe attached to this.
Łącznik umieszcza się w szyjce butelki, do tego dołącza się strzykawkę.
EnglishIn any assessment, it is essential that importance be attached to the subject of safety.
Podczas każdej oceny bardzo istotne jest zwracanie uwagi na kwestię bezpieczeństwa.
EnglishThese are described in the attached surveys of individual countries.
Opisano je w dołączonych do raportu badaniach dotyczących poszczególnych krajów.
EnglishBe sure that the orange tip cap is firmly attached to the solvent syringe!
Upewnić się, ze pomarańczowa nasadka ściśle przylega do strzykawki z rozpuszczalnikiem!
EnglishA great deal of importance should be attached to the coalescence of the staff.
Trzeba też odpowiednio poważnie potraktować kwestię obsady stanowisk.
EnglishMrs Stihler also attached a great deal of importance to this in her remarks.
W swoich uwagach pani poseł Stihler także przywiązywała bardzo dużą wagę do tego aspektu.
EnglishIn this we are dealing with adults who in some way are attached to a court situation.
W tym wypadku chodzi o osoby dorosłe, które mają do czynienia z sądem.
EnglishThe counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
EnglishPlease refer to the patient/ carer reminder card attached to this leaflet.
Proszę sprawdzić w karcie przypominającej dla pacjenta/ opiekuna załączonej do tej ulotki.
EnglishThere are no political conditions attached to the cooperation or the funding that we provide.
Nie wiążemy warunków politycznych z współpracą lub finansowaniem, jakie świadczymy.
EnglishMake sure the injection needle is firmly attached to the syringe.
Upewnić się, że igła do wstrzyknięcia jest mocno przymocowana do strzykawki.
EnglishThe group does not have a candidate who would be acceptable to all the Non-attached Members.
Grupa nie ma kandydata, na którego posłowie niezrzeszeni by się zgodzili.
EnglishA fresh subcutaneous needle (recommended 25-gauge) should then be firmly attached to the syringe.
Świeżą igłę do wstrzyknięć podskórnych (zalecana 25 G) mocno nałożyć na strzykawkę.

"attached garage" - polskie tłumaczenie

attached garage
Polish
  • dołączony garaż
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "attached":

attached