EN

to attach [attached|attached] {czasownik}

volume_up
to attach
And with this image, I'm going to be displaying it in the Victoria and Albert Museum as a light box, which is actually attached to the car.
A owoc mojej pracy wystawi Victoria and Albert Museum, jako negatoskop przyczepiony do samochodu.
This is why I tabled an amendment on the packaging of products, for example, with awkward shapes or that are so small that it is technically impossible to attach a label.
Dlatego przedłożyłem poprawkę do znakowania produktów o niestandardowych kształtach, lub takich, które są zbyt małe, aby przyczepić do nich etykietę.
Attached to the facial bones that define our face's structure are the muscles that deliver our facial expression, our universal language of expression, our social-signaling system.
Do kości twarzy, odpowiedzialnych za jej strukturę, przyczepione są mięśnie, które wywołują wyraz twarzy -- nasz uniwersalny język wyrażania się, system wysyłania społecznych sygnałów.
to attach
Attach the filter needle to a syringe (F).
Przymocować igłę filtrującą do strzykawki (F).
Attach the needle by twisting in a clockwise direction until the needle fits securely on the syringe.
Przymocować igłę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu aż igła będzie właściwie przymocowana do strzykawki.
1) Przymocować nową igłę.
This is why we must attach greater importance to nuclear safety.
Właśnie dlatego musimy przywiązywać większą wagę do bezpieczeństwa jądrowego.
What is more, we have to attach greater importance to science.
Ponadto musimy przywiązywać większe znaczenie do nauki.
This will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
Remove the rubber tip cap and firmly attach a needle to the syringe.
Zdjąć gumowe wieczko z końcówki i umocować igłę na strzykawce.
The glass cartridge is irreversibly integrated in a transparent container and attached to a plastic mechanism by a threaded rod at one extremity.
Szklany wkład umocowany na stałe w przezroczystym pojemniku i zakończony z jednej strony plastikowym gwintowanym prętem.
Holding the vial cup, press the top of the vial into the vial connector which is attached to the applicator (as shown).
Podtrzymując uchwyt fiolki, wcisnąć jej szczyt w łącznik umocowany do aplikatora (zob. rycina).
The criteria have not been set up yet, but I think it is very important that we do not attach a lot of conditions to that.
Jak dotąd nie ustalono kryteriów, ale moim zdaniem bardzo ważne jest to, abyśmy nie wiązali z tym znacznej liczby warunków.
to attach (też: to apply)
to attach (też: to spice up)
to attach (też: to bind, to strap down)
We cross on aluminum ladders with safety ropes attached.
Przechodzimy przez nie po aluminiowych drabinach, przywiązani linami.
We have an opposition inspired by democracy which is fighting for a Republic of Moldova attached to European values.
Mamy opozycję zainspirowaną demokracją, która walczy o Republikę Mołdowy przywiązaną do wartości europejskich.
An attractive, much-copied model to which our fellow citizens are rightly attached, but which is being called into question by new challenges.
Atrakcyjnego, często powielanego modelu, do którego nasi obywatele są słusznie przywiązani, a który stoi przed nowymi wyzwaniami.
to attach (też: to dig)
NOTE: Do not attach files larger than 100MB when reporting a problem.
UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
Not just where you attach a micro-controller to the end point, but that the structure and the mechanisms are the logic, are the computers.
Nie tylko, gdy dołącza się mikrokontroler w punkcie końcowym, ale że struktura i mechanizmy są logiką, są komputerami.
The lists of responsibilities are to be attached to the annual activity reports compiled by the Directors-General of the Commission.
Zakres obowiązków ma być dołączany do corocznych sprawozdań z działalności sporządzanych przez dyrektorów generalnych Komisji.
to attach
Hold the pre-filled sterile water for injection (SWFI) syringe upright, grasp the plunger rod per the diagram and attach the rod by turning it firmly clockwise into the threaded stopper (C).
Trzymając pionowo strzykawkę z wodą do wstrzykiwań (SWFI), chwycić pręt tłoka w połowie i przytwierdzić do strzykawki poprzez wkręcenie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w korek (C).
to attach
to attach (też: to inset, to inclose)

Przykłady użycia - "to attach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishParliament's report reflects the importance which you too attach to this area.
Sprawozdanie Parlamentu pokazuje, jakie znaczenie państwo przypisują temu obszarowi.
EnglishWe hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Mamy nadzieję, że prezydencja węgierska przywiąże do tej sprawy należytą wagę.
EnglishI attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Przywiązuję dużą uwagę do uproszczenia i uporządkowania prawa wspólnotowego.
EnglishAttach a butterfly needle to the syringe. and inject the reconstituted solution into a vein.
Połączyć igłę motylkową ze strzykawką i wstrzyknąć przygotowany roztwór do żyły.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
EnglishAll of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Wszystkie przyciski potrzebne do dołączania plików znajdują się pod polem edycji Temat:.
EnglishTake an appropriate sterile syringe (minimum 50 ml) and attach a suitable needle.
Wziąć jałową strzykawkę o odpowiedniej wielkości (minimum 50 ml) i założyć odpowiednią igłę.
EnglishI would begin by recognising the importance that Members attach to the issue of minorities.
Na początku chciałabym powiedzieć, że rozumiem jak ważna jest kwestia mniejszości.
EnglishI think it is time for us to say that we attach great importance to human rights.
Uważam, że przyszedł czas, abyśmy powiedzieli, że przykładamy ogromną wagę do praw człowieka.
EnglishThe Member States - and they attach all sorts of special requests.
Państwa członkowskie - i one też załączają wszelkiego rodzaju specjalne wnioski.
EnglishHow great an importance does the Council attach to the fight against international cybercrime?
Jak dużą wagę przywiązuje Rada do zwalczania międzynarodowej cyberprzestępczości?
EnglishHere, we attach great importance to successful completion of the Doha Development Agenda (DDA).
Przywiązujemy tu wielką wagę do pomyślnej realizacji dauhańskiej agendy rozwoju.
EnglishAttach the pre-filled syringe to the threaded vial adapter by turning clockwise (F).
Połączyć strzykawkę z łącznikiem fiolki, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (F).
EnglishNOTE: Do not attach files larger than 100MB when reporting a problem.
UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
EnglishAttach the syringe to the adaptor (Luer) end of the infusion set.
Podłączyć strzykawkę do końca zestawu do infuzji zakończonego końcówką typu Luer.
EnglishThat is why we attach such importance to the debate on the future of cohesion.
Dlatego taką wagę przywiązujemy do debaty o przyszłości spójności.
EnglishWe put names on the board, attach them to guesses, and kids have bought in here.
Zapisujemy na tablicy imiona, przypuszczenia i tak ich wciągamy.
EnglishF Attach the syringe with vial adapter or transfer needle to the powder vial.
F Dołączyć strzykawkę z łącznikiem lub igłą do fiolki z proszkiem.
EnglishIMPORTANT INFORMATION Always first attach a new needle before using OptiSet.
Zawsze przed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy wziąć nową igłę.
EnglishNow you are ready to attach the pre-filled solvent syringe to the vial adapter.
Teraz można przystąpić do podłączenia ampułko- strzykawki z rozpuszczalnikiem do łącznika fiolki.

"attached garage" - polskie tłumaczenie

attached garage
Polish
  • dołączony garaż
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "attached":

attached
attachment