EN atrophy
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

atrophy

2. Medycyna

atrophy (też: phthisis)
Muscular atrophy (reduction of muscular tissue) of the ball of the thumb and sensory
Zanik mięśni (zmniejszenie ilości tkanki mięśniowej) kłębu kciuka oraz zaburzenia czucia w
In dogs renal tubular dilation and atrophy were observed.
U psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych.
Impotence, sterility, azoospermia, and testicular atrophy have been reported in male patients.
U mężczyzn opisywano impotencję, bezpłodność, brak plemników w nasieniu oraz zanik jąder.
atrophy
Those related to the musculoskeletal system: decrease in muscle size (muscle atrophy), bone pain and carpal tunnel syndrome.
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe: zmniejszenie wielkości mięśni (atrofia mięśni), ból kości i zespół cieśni nadgarstka.
These changes were associated with increased splenic extramedullary haematopoiesis, thymic atrophy and decreased hepatic haematopoiesis.
Zmiany te były związane ze zwiększoną pozaszpikową hematopoezą śledzionową, atrofią grasicy i zmniejszoną hematopoezą wątrobową.
Those occurring at the injection site: injection site atrophy, injection site haemorrhage, injection site mass and hypertrophy.
Występujące w miejscu wstrzyknięcia: atrofia w miejscu wstrzyknięcia, krwotok w miejscu wstrzyknięcia, naciek w miejscu wstrzyknięcia, hipertrofia.

Synonimy (angielski) dla "atrophy":

atrophy

Przykłady użycia - "atrophy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTesticular tubular atrophy was observed in rats, but not in mice or dogs.
Martwica kanalików jąder obserwowana była u szczurów, ale nie u myszy i psów.
EnglishA reversible prostatic atrophy (reduction in size) is often observed in entire male dogs.
U samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru).
EnglishTacrolimus ointment did not reduce skin thickness and did not cause skin atrophy in animals.
U zwierząt takrolimus nie zmniejszał grubości skóry i nie powodował jej zaniku.
EnglishThe injection sites should be varied in order to avoid lipo-atrophy.
Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby uniknąć zaniku podskórnej tkanki tłuszczowej.
EnglishTacrolimus ointment did not reduce skin thickness and did not cause skin atrophy in animals.
U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry gojenie uszkodzeń skóry w czasie leczenia takrolimusem w
EnglishRetinal atrophy occurred not until 18 months of treatment.
Do atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem 18 miesięcy terapii.
EnglishA reversible prostatic atrophy is often observed in entire male dogs.
U samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty.
EnglishIn dogs renal tubular dilation and atrophy were observed.
U psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych.
EnglishAfter 18 months of treatment retinal atrophy was observed.
Po 18 miesiącach leczenia obserwowano atrofię siatkówki.
EnglishUncommon: lipodystrophy, skin atrophy, dermatitis exfoliative, urticaria, hirsutism, skin hypertrophy
Niezbyt czesto: lipodystrofia, martwica skóry, złuszczajace zapalenie skóry, pokrzywka, nadmierne owłosienie, hypertrofia skóry
EnglishCaelyx resulted in mild to moderate ovarian and testicular atrophy in mice after a single dose of 36 mg/ kg.
Preparat Caelyx po podaniu pojedynczej dawki 36 mg/ kg mc. myszom powodował łagodną do umiarkowanej atrofię jajników i jąder.
EnglishEffects on vulvar and vaginal atrophy (VVA):
EnglishThe muscle mass and the degree of hypertrophy or atrophy are factors to be taken into consideration when selecting the appropriate dose.
Masa mięśniowa i stopień przerostu lub zaniku mięśniowego muszą być uwzględnione przy wyborze odpowiedniej dawki leku.
EnglishUnlike corticosteroids, pimecrolimus does not cause skin atrophy in pigs and does not affect Langerhans´cells in murine skin.
W przeciwieństwie do kortykosteroidów pimekrolimus nie wywołuje atrofii skóry u świń i nie działa na komórki Langerhansa w skórze myszy.
EnglishAdministration of pemetrexed to male mice resulted in reproductive toxicity characterised by reduced fertility rates and testicular atrophy.
Po podaniu pemetreksedu samcom myszy obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, objawiający się zmniejszoną płodnością i zanikiem jąder.
EnglishThat chronic administration of Volibris in animals has been linked to testicular tubular atrophy and impaired fertility.
Przewlekłe stosowanie produktu leczniczego Volibris wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych i upośledzeniem rozrodczości.
EnglishIt turns out that our brains are actually wired for throwing things and, like muscles, if you don't use parts of your brain, they tend to atrophy over time.
Okazuje się, że nasze mózgi są zaprogramowane do rzucania. ~~~ Podobnie jak mięśnie, jeśli części mózgu są nieużywane, to z czasem zanikają.
EnglishThe development of testicular tubular atrophy in male animals has been linked to the chronic administration of ERAs, including ambrisentan (see section 5.3).
Przewlekłe stosowanie ERA, w tym również ambrisentanu wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych (patrz punkt 5. 3).
EnglishDermonecrotic toxin producing Pasteurella multocida is the pathogen responsible for turbinate atrophy in progressive atrophic rhinitis.
Pasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa.
EnglishDelayed ovarian atrophy or degeneration and uterine mucosal apoptosis were observed in female mice at the only dose used of 225 mg/ m2/ day clofarabine.
U samic myszy po podaniu klofarabiny w jedynej zastosowanej dawce 225 mg/ m2 / dobę obserwowano opóźnioną atrofię jajników lub zwyrodnienie i apoptozę błony śluzowej macicy.