"atrial flutter" po polsku

EN

"atrial flutter" - polskie tłumaczenie

EN

atrial flutter {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
atrial flutter
Atrial fibrillation and atrial flutter are caused by problems in the conduction of electrical impulses in the upper chambers of the heart (atria).
Migotanie i trzepotanie przedsionków jest spowodowane nieprawidłowym przewodzeniem impulsów elektrycznych w górnych jamach serca (przedsionkach).

Przykłady użycia - "atrial flutter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMULTAQ was to be used to treat patients with atrial fibrillation or atrial flutter.
MULTAQ miał być stosowany w leczeniu pacjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków.
EnglishThe studies examined how long it took for atrial fibrillation or flutter to return.
W badaniach oceniano, po jakim czasie dochodzi do nawrotu migotania lub trzepotania przedsionków.
EnglishAV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
EnglishAtrial fibrillation and flutter are very common conditions, particularly in people over 65 years of age.
Migotanie i trzepotanie przedsionków występują bardzo często, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat.
EnglishAtrial fibrillation and atrial flutter are caused by problems in the conduction of electrical impulses in the upper chambers of the heart (atria).
Migotanie i trzepotanie przedsionków jest spowodowane nieprawidłowym przewodzeniem impulsów elektrycznych w górnych jamach serca (przedsionkach).
EnglishAll of the patients had had atrial fibrillation or flutter at least once in the past three months but had a normal heart rhythm at the start of the study.
U wszystkich pacjentów co najmniej raz w okresie ostatnich trzech miesięcy wystąpiło migotanie lub trzepotanie przedsionków, lecz w chwili rozpoczęcia badania rytm ich serca był prawidłowy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "atrial flutter"

atrial przymiotnik
flutter rzeczownik
to flutter czasownik