EN

atmosphere {rzeczownik}

volume_up
This planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
. ~~~ To jest wewnętrzna atmosfera.
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sarajewo otoczone jest atmosferą multikulturowości oraz europejskości.
Once again, there is an atmosphere of fear and repression in the country.
Po raz kolejny w tym kraju odczuwana jest atmosfera strachu i prześladowań.
Regrettably, renewed pressure on civil society and a number of particularly harsh and disproportionate sentences have ruined this positive atmosphere.
Niestety dalsze naciski na społeczeństwo obywatelskie oraz wiele surowych i nieproporcjonalnych wyroków zburzyło ten pozytywny nastrój.
In Member States such as Lithuania, the authorities are attempting to ban the Diversity Parade, thereby inciting an atmosphere of homophobia.
W takich państwach członkowskich jak na przykład Litwa władze próbują zakazać Parady Różnorodności, wzbudzając tym samym nastrój homofobii.

Przykłady użycia - "atmosphere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Panowała dusząca atmosfera, przez którą nie czułem się dumny ze swojej ojczyzny.
EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Warstwa ozonowa jest jedną z dwóch warstw atmosfery, które chronią życie na Ziemi.
EnglishOur health is maintained through a clean environment and the atmosphere around us.
Nasze zdrowie zależy od czystego środowiska i atmosfery, która nas otacza.
EnglishWe did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
Udało nam się jednak pójść krok naprzód, a atmosfera zrobiła się bardziej konstruktywna.
EnglishThe atmosphere within the Coordination Body for Southern Serbia has since improved.
Atmosfera w organie koordynującym ds. Serbii Południowej od tamtej pory ulega poprawie.
EnglishFinally, the Foreign Minister described the atmosphere as an atmosphere of reconciliation.
Wreszcie minister spraw zagranicznych stwierdził, że panuje atmosfera pojednania.
EnglishSarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sarajewo otoczone jest atmosferą multikulturowości oraz europejskości.
EnglishOnce again, there is an atmosphere of fear and repression in the country.
Po raz kolejny w tym kraju odczuwana jest atmosfera strachu i prześladowań.
EnglishThis also bodes well for a positive atmosphere at the conciliation meeting in November.
To również wróży dobrą atmosferę na listopadowym posiedzeniu uzgadniającym.
EnglishBut it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
Lecz jest to coraz bardziej skomplikowane w tej niezwykle nieelastycznej atmosferze.
EnglishAll this is creating an atmosphere of uncertainty and fuelling fears for the future.
Wszystko to tworzy atmosferę niepewności i zwiększa obawy o przyszłość.
EnglishWe must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
Musimy obniżyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze do najwyżej 350 ppm.
EnglishMeetings take place on an irregular basis and are dominated by an atmosphere of distrust.
Spotkania odbywają się nieregularnie i panuje na nich atmosfera nieufności.
EnglishThis planet has an inner atmosphere of water; it’s its inner atmosphere.
Ta planeta ma wewnętrzną atmosferę wody. ~~~ To jest wewnętrzna atmosfera.
English(PL) Mr President, we are talking, today, in a different atmosphere than that of a month ago.
(PL) Panie Przewodniczący! Rozmawiamy dzisiaj w innej atmosferze niż miesiąc temu.
EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Pokazuje w jaki sposób atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło.
EnglishI do not like the doom-and-gloom atmosphere on energy and climate change.
Nie lubię malowania wszystkiego w czarnych barwach w kwestii energetyki i zmian klimatu.
EnglishThe foil protects the powder for inhalation from the effects of the atmosphere.
Folia chroni proszek do inhalacji przed warunkami atmosferycznymi.
EnglishWe know that the atmosphere at the moment is not easy at Copenhagen.
Wiemy, że atmosfera w Kopenhadze nie należy w tej chwili do najłatwiejszych.
EnglishIf you're cremated, all those toxins I mentioned are released into the atmosphere.
Po skremowaniu zwłok wspomniane toksyny są uwalniane do atmosfery.

Synonimy (angielski) dla "atmosphere":

atmosphere
atmospheric
atmospherical
atmospherics
atmospheric pressure